xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 24/05/2018 đến ngày 24/06/2018
Ngày Jackpot Biểu đồ
25/05/2018 21.696.294.500    53% (53%)
27/05/2018 13.683.452.000    34% (34%)
30/05/2018 15.627.431.500    38% (38%)
01/06/2018 17.365.309.000    43% (43%)
03/06/2018 19.111.078.500    47% (47%)
06/06/2018 21.075.967.500    51% (51%)
08/06/2018 23.018.484.500    56% (56%)
10/06/2018 24.921.544.500    61% (61%)
13/06/2018 27.102.742.000    66% (66%)
15/06/2018 29.482.556.000    72% (72%)
17/06/2018 33.489.990.000    82% (82%)
20/06/2018 37.468.041.000    91% (91%)
22/06/2018 41.341.594.500    100% (100%)
24/06/2018 41.341.594.500    100% (100%)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x