xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 20/07/2018 đến ngày 20/08/2018
Ngày Jackpot Biểu đồ
22/07/2018 17.791.807.000    56% (56%)
25/07/2018 19.477.380.000    62% (62%)
27/07/2018 21.031.963.500    67% (67%)
29/07/2018 22.925.351.500    73% (73%)
01/08/2018 24.731.858.000    78% (78%)
03/08/2018 26.281.515.500    83% (83%)
05/08/2018 27.963.487.000    88% (88%)
08/08/2018 29.901.465.000    94% (94%)
10/08/2018 31.813.307.500    100% (100%)
12/08/2018 13.334.071.500    42% (42%)
15/08/2018 14.830.706.500    47% (47%)
17/08/2018 16.109.307.500    51% (51%)
19/08/2018 13.176.212.000    42% (42%)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x