xs

Biểu đồ Jackpot

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê Jackpot từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018
Ngày Jackpot Biểu đồ
23/03/2018 24.925.558.000    53% (53%)
25/03/2018 35.146.443.000    75% (75%)
28/03/2018 41.045.491.000    87% (87%)
30/03/2018 47.232.044.000    100% (100%)
01/04/2018 14.023.275.500    30% (30%)
04/04/2018 16.610.316.000    36% (36%)
06/04/2018 18.950.624.000    41% (41%)
08/04/2018 14.181.136.500    31% (31%)
11/04/2018 16.698.808.500    36% (36%)
13/04/2018 19.208.849.500    41% (41%)
15/04/2018 21.625.367.000    46% (46%)
18/04/2018 24.283.540.000    52% (52%)
20/04/2018 26.951.035.500    58% (58%)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x