Loto XS Đồng Tháp - Kết quả Loto Đồng Tháp Hôm nay

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 29/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5
1 - 6 8,7
2 0,7 7 3,0
3 2,1,3,8,3,9 8 -
4 4,3 9 3,0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 8,4
1 7,6,7 6 3,7
2 5 7 6
3 1,0 8 6
4 7 9 8,2,1,8

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 15/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 - 6 2,6,0,8
2 1,5,7 7 0
3 8,5,0 8 9,4
4 5 9 7,8,6

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 08/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 7,2,6
1 - 6 6,3,8
2 5,2,5 7 8
3 0,3 8 4,0
4 9,8 9 -

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 01/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 5,4,4,1,4 6 -
2 7,8,1 7 0,5,9,5
3 5,0,0 8 1,8
4 - 9 0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 25/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,5,4,6,6,3 5 3
1 - 6 1
2 - 7 3,5
3 - 8 7,5,4,5
4 - 9 3,7,0

Loto XS Đồng Tháp Thứ 2, ngày 18/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,7 5 9,0,8
1 7,8 6 -
2 0,5 7 2,2
3 8 8 4,4,5
4 0 9 5