xs

Xổ số MAX 3D

Xổ số Max 3D 20-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
300
300
913
695
037
059
910
284
112
294
272
887
626
881
025
066
896
263
548
251
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
300, 111
913, 695, 037, 059
910, 284, 112, 294, 272, 887
626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251
SL
129
138
319
406
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
6
4
48
636
4633
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 17-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
023
023
668
327
671
187
851
452
307
068
725
423
462
603
248
667
733
183
342
566
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
023, 769
668, 327, 671, 187
851, 452, 307, 068, 725, 423
462, 603, 248, 667, 733, 183, 342, 566
SL
58
197
665
362
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
5
5
41
406
4270
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 15-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
219
219
746
004
589
811
377
470
369
036
455
798
684
510
751
093
215
260
545
474
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
219, 211
746, 004, 589, 811
377, 470, 369, 036, 455, 798
684, 510, 751, 093, 215, 260, 545, 474
SL
110
123
227
379
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
8
39
514
3676
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 13-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
725
725
148
553
664
376
922
866
259
353
436
918
190
024
899
289
110
721
881
174
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
725, 013
148, 553, 664, 376
922, 866, 259, 353, 436, 918
190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174
SL
115
151
296
320
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
7
5
71
614
4399
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 10-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
656
656
042
466
498
631
309
898
019
729
115
696
725
756
894
424
426
209
085
635
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
656, 843
042, 466, 498, 631
309, 898, 019, 729, 115, 696
725, 756, 894, 424, 426, 209, 085, 635
SL
68
140
241
301
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
2
7
37
406
3728
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 08-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
864
864
589
765
332
126
004
658
298
897
812
149
979
409
609
606
661
192
439
122
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
864, 188
589, 765, 332, 126
004, 658, 298, 897, 812, 149
979, 409, 609, 606, 661, 192, 439, 122
SL
62
195
188
276
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
7
3
38
436
3742
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 06-05-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
516
516
182
748
370
160
459
572
334
472
714
365
477
662
210
349
105
494
063
212
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
516, 143
182, 748, 370, 160
459, 572, 334, 472, 714, 365
477, 662, 210, 349, 105, 494, 063, 212
SL
118
191
307
473
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
2
8
41
552
4719
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x