xs

Xổ số MAX 3D

Xổ số Max 3D 20-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
385
385
649
884
176
885
132
072
001
413
692
268
415
350
136
527
255
247
181
562
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
385, 456
649, 884, 176, 885
132, 072, 001, 413, 692, 268
415, 350, 136, 527, 255, 247, 181, 562
SL
48
93
174
205
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
35
3
51
395
2969
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 18-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
018
018
170
189
094
569
348
788
523
582
061
364
365
010
210
831
052
958
088
493
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
018, 833
170, 189, 094, 569
348, 788, 523, 582, 061, 364
365, 010, 210, 831, 052, 958, 088, 493
SL
30
153
111
218
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
4
26
242
2715
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 16-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
381
381
009
131
406
195
397
387
311
991
122
574
022
191
287
464
559
742
850
613
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
381, 116
009, 131, 406, 195
397, 387, 311, 991, 122, 574
022, 191, 287, 464, 559, 742, 850, 613
SL
58
144
191
337
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
1
9
76
464
3533
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 13-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
542
542
533
051
524
662
478
320
704
003
650
046
844
945
126
839
362
939
055
797
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
542, 854
533, 051, 524, 662
478, 320, 704, 003, 650, 046
844, 945, 126, 839, 362, 939, 055, 797
SL
26
178
108
170
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
1
2
26
239
2536
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 11-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
331
331
393
756
582
355
357
106
583
587
433
602
321
772
870
704
677
409
974
834
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
331, 824
393, 756, 582, 355
357, 106, 583, 587, 433, 602
321, 772, 870, 704, 677, 409, 974, 834
SL
59
134
146
146
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
14
3
39
251
2561
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 09-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
056
056
514
338
058
002
063
988
420
204
058
047
641
439
834
459
822
413
350
677
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
056, 961
514, 338, 058, 002
063, 988, 420, 204, 058, 047
641, 439, 834, 459, 822, 413, 350, 677
SL
42
74
154
212
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
2
2
6
29
310
3332
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D 06-09-2019

G.1
G.2
G.3
G.KK
720
720
725
195
384
204
684
235
915
679
751
721
125
924
737
826
125
954
810
802
Giải
G.1
G.2
G.3
G.KK
Kết quả
720, 868
725, 195, 384, 204
684, 235, 915, 679, 751, 721
125, 924, 737, 826, 125, 954, 810, 802
SL
67
184
195
250
Giá trị (đồng)
1.000.000
350.000
210.000
100.000
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
5
2
3
41
305
2940
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x