Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,3,3,9,0
1 0 6 4
2 2,3,4 7 9,8
3 8 8 5,6,5
4 3,1,3,2 9 0,3,5,2,2,0

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 27/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 2
1 0 6 6,1
2 0,5 7 8,9
3 6,6,9,1,4,6,5 8 7,1
4 1,8,6 9 0,8,4,7,9

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 26/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 5,2,8
1 6,4,6 6 2,7
2 8,7,7,1,2 7 3,0
3 8,4,7,1,8,1 8 -
4 8,6 9 7,4

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 25/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 1
1 1,3 6 -
2 0,8,0,8,2 7 4,7,0,6,4,9,2
3 3 8 2,1,7,0
4 6,2 9 4,8,2

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 24/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 9,0,9,4
1 0,9 6 0,6,7
2 9,0,6 7 9,8
3 0,0,8,9 8 3,7
4 5,9 9 5,6,9

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 23/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,1 5 6,2,4
1 - 6 2,6,5,7
2 1,0 7 6,0
3 8,1,6,8,3,3,0 8 9
4 3,4,7,2 9 4

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,5,7,5,9 5 6,2
1 7,7,9 6 2
2 5,1,6,2 7 -
3 0,3,8,3 8 3,8
4 9,9,3,3 9 3