Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,6 5 8
1 7 6 9,1,7
2 6,5 7 6,4
3 8,3 8 6,6,7,8,4,6,0
4 7,5,6 9 7,3,0

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 21/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,1,4
1 9,1,3,7 6 4,4,3
2 9,1 7 4
3 7,6,9,5 8 1,4
4 7,7,9 9 8,5,6,1

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 20/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,6,6 5 7,7,2,4
1 - 6 1
2 1,2,7 7 9,0,4
3 1,5,2 8 2,7,1
4 2,9 9 7,7,3,7

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 19/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8 5 3,3
1 3,3,4 6 8,7,8
2 4,2 7 9,3,8
3 6,1 8 8,2,9,6,6
4 3 9 3,2,4,5

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 18/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1 5 3
1 2,2,2 6 2,8,3
2 0,3 7 4,6
3 0,6,3,0,7 8 0,8
4 1,0,5 9 0,8,7,9

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 17/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 3,6
1 4 6 4,1,9,0
2 8 7 0,6,3,8
3 1,0,1,8,4 8 5,1
4 1,8,2 9 7,6,6

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 16/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9,4,1
1 1,9,2 6 1
2 0,9,1 7 4
3 3,3,2 8 2,3,7,8,6
4 0,0,3 9 2,3,4,7