Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,7,0,5 5 5,6,4
1 4 6 6
2 4,3 7 6,5
3 1,6,6 8 3,6,3
4 0 9 5,1,6,9,5,6

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 06/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,0,5 5 8,8
1 9,5,5 6 -
2 6,3 7 1,1,6
3 2 8 1,4,4,8,5
4 3,4,7,2,3 9 3,0

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 05/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,3 5 7,9,7,1,4
1 0 6 2,3
2 1,2,9 7 8
3 4,4,2,2 8 8
4 3,8 9 0,3,8,1,4

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 04/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 2,9
1 5 6 7
2 3,1,4 7 5,7,8,1,6,5,4
3 9 8 0,0,7,7
4 3,8,0 9 4,0,9

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 03/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3 5 -
1 1,2,7,1 6 4,0
2 4,5,9,0 7 4,4,7
3 8,5,4 8 4
4 5,7,4,4 9 4,3,0

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 02/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 5,9
1 0 6 7,7,4,2,9,5,8
2 5 7 3,9
3 9 8 1,1
4 6,5,6,7 9 4,8,5,3,4

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 01/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2,2,6,1
1 4,1,6 6 8,1,2,4
2 3,0 7 8,0,2,1,2
3 3,9 8 6,3,7
4 5 9 2,2