Loto XS TPHCM - Kết quả Loto TPHCM Hôm nay

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 04/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,2 5 -
1 2 6 7,8,6,2,7
2 5 7 0,3
3 0,3 8 0
4 6 9 0,5

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 29/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7,5
1 2 6 0,7
2 5 7 9,1,6
3 8,5 8 1
4 3,6,8,2 9 9

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 27/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 3,7
1 5 6 4,0,5
2 1,1,9 7 1,5
3 6,3 8 0,2,4
4 - 9 -

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,5
1 4,0,6 6 2
2 7,5 7 3,3,6
3 8,0 8 2,0,2
4 - 9 7,4

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 20/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,2,2,4 5 0
1 1,4 6 3,7
2 5 7 5,0
3 7 8 4,8,7
4 0 9 -

Loto XS TPHCM Thứ 2, ngày 15/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,5,1 5 4,7
1 4 6 9
2 4,4,6 7 4,6
3 - 8 2
4 5,6,3,6 9 0

Loto XS TPHCM Thứ 7, ngày 13/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 -
1 - 6 7
2 7 7 9
3 5,1,6,2 8 7,2,0
4 9,3,5 9 9,3,3,1