xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/05/2018 đến ngày 24/06/2018
Số Lần xuất hiện
01    0.00% (0 lần)
02    3.57% (3 lần)
03    1.19% (1 lần)
04    2.38% (2 lần)
05    3.57% (3 lần)
06    4.76% (4 lần)
07    1.19% (1 lần)
08    2.38% (2 lần)
09    1.19% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    1.19% (1 lần)
12    0.00% (0 lần)
13    2.38% (2 lần)
14    2.38% (2 lần)
15    1.19% (1 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    3.57% (3 lần)
18    3.57% (3 lần)
19    4.76% (4 lần)
20    3.57% (3 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    5.95% (5 lần)
23    2.38% (2 lần)
24    3.57% (3 lần)
25    1.19% (1 lần)
26    3.57% (3 lần)
27    1.19% (1 lần)
28    1.19% (1 lần)
29    1.19% (1 lần)
30    1.19% (1 lần)
31    2.38% (2 lần)
32    3.57% (3 lần)
33    1.19% (1 lần)
34    2.38% (2 lần)
35    2.38% (2 lần)
36    2.38% (2 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    2.38% (2 lần)
39    3.57% (3 lần)
40    4.76% (4 lần)
41    1.19% (1 lần)
42    2.38% (2 lần)
43    3.57% (3 lần)
44    2.38% (2 lần)
45    1.19% (1 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x