xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018
Số Lần xuất hiện
01    1.28% (1 lần)
02    2.56% (2 lần)
03    3.85% (3 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    1.28% (1 lần)
06    5.13% (4 lần)
07    3.85% (3 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    3.85% (3 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    3.85% (3 lần)
12    3.85% (3 lần)
13    2.56% (2 lần)
14    1.28% (1 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    3.85% (3 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    2.56% (2 lần)
19    0.00% (0 lần)
20    2.56% (2 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    3.85% (3 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    1.28% (1 lần)
26    2.56% (2 lần)
27    0.00% (0 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    1.28% (1 lần)
30    3.85% (3 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    3.85% (3 lần)
34    5.13% (4 lần)
35    2.56% (2 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    3.85% (3 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
42    3.85% (3 lần)
43    3.85% (3 lần)
44    2.56% (2 lần)
45    0.00% (0 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x