xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/09/2019 đến ngày 21/10/2019
Số Lần xuất hiện
01    3.85% (3 lần)
02    3.85% (3 lần)
03    3.85% (3 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    7.69% (6 lần)
07    1.28% (1 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    5.13% (4 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    3.85% (3 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    3.85% (3 lần)
15    2.56% (2 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    0.00% (0 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    3.85% (3 lần)
22    3.85% (3 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    2.56% (2 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    1.28% (1 lần)
28    8.97% (7 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    2.56% (2 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    0.00% (0 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    0.00% (0 lần)
36    3.85% (3 lần)
37    2.56% (2 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    2.56% (2 lần)
41    2.56% (2 lần)
42    1.28% (1 lần)
43    0.00% (0 lần)
44    3.85% (3 lần)
45    2.56% (2 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x