xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 27/05/2019 đến ngày 27/06/2019
Số Lần xuất hiện
01    2.56% (2 lần)
02    5.13% (4 lần)
03    1.28% (1 lần)
04    3.85% (3 lần)
05    3.85% (3 lần)
06    3.85% (3 lần)
07    2.56% (2 lần)
08    2.56% (2 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    2.56% (2 lần)
11    5.13% (4 lần)
12    5.13% (4 lần)
13    1.28% (1 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    2.56% (2 lần)
16    1.28% (1 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    3.85% (3 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    2.56% (2 lần)
22    2.56% (2 lần)
23    3.85% (3 lần)
24    0.00% (0 lần)
25    2.56% (2 lần)
26    2.56% (2 lần)
27    3.85% (3 lần)
28    0.00% (0 lần)
29    1.28% (1 lần)
30    1.28% (1 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    5.13% (4 lần)
36    5.13% (4 lần)
37    3.85% (3 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    3.85% (3 lần)
42    1.28% (1 lần)
43    1.28% (1 lần)
44    0.00% (0 lần)
45    1.28% (1 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x