xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 18/07/2019 đến ngày 18/08/2019
Số Lần xuất hiện
01    2.56% (2 lần)
02    0.00% (0 lần)
03    0.00% (0 lần)
04    1.28% (1 lần)
05    3.85% (3 lần)
06    3.85% (3 lần)
07    2.56% (2 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    2.56% (2 lần)
10    2.56% (2 lần)
11    2.56% (2 lần)
12    2.56% (2 lần)
13    2.56% (2 lần)
14    3.85% (3 lần)
15    2.56% (2 lần)
16    2.56% (2 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    3.85% (3 lần)
20    3.85% (3 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    5.13% (4 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    3.85% (3 lần)
25    6.41% (5 lần)
26    3.85% (3 lần)
27    0.00% (0 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    2.56% (2 lần)
31    3.85% (3 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    3.85% (3 lần)
34    1.28% (1 lần)
35    0.00% (0 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    0.00% (0 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    2.56% (2 lần)
43    5.13% (4 lần)
44    2.56% (2 lần)
45    3.85% (3 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x