Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 05/05/2020 đến ngày 05/06/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01
6.41% (5) lần
02
1.28% (1) lần
03
5.13% (4) lần
04
2.56% (2) lần
05
0.00% (0) lần
06
3.85% (3) lần
07
2.56% (2) lần
08
2.56% (2) lần
09
1.28% (1) lần
10
1.28% (1) lần
11
0.00% (0) lần
12
2.56% (2) lần
13
2.56% (2) lần
14
0.00% (0) lần
15
3.85% (3) lần
16
0.00% (0) lần
17
1.28% (1) lần
18
1.28% (1) lần
19
2.56% (2) lần
20
1.28% (1) lần
21
2.56% (2) lần
22
1.28% (1) lần
23
3.85% (3) lần
24
0.00% (0) lần
25
3.85% (3) lần
26
1.28% (1) lần
27
1.28% (1) lần
28
2.56% (2) lần
29
3.85% (3) lần
30
5.13% (4) lần
31
0.00% (0) lần
32
2.56% (2) lần
33
3.85% (3) lần
34
1.28% (1) lần
35
6.41% (5) lần
36
1.28% (1) lần
37
5.13% (4) lần
38
0.00% (0) lần
39
1.28% (1) lần
40
3.85% (3) lần
41
1.28% (1) lần
42
1.28% (1) lần
43
1.28% (1) lần
44
1.28% (1) lần
45
1.28% (1) lần