xổ số 666
xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/01/2019 đến ngày 21/02/2019
Số Lần xuất hiện
01    5.13% (4 lần)
02    2.56% (2 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    2.56% (2 lần)
06    2.56% (2 lần)
07    0.00% (0 lần)
08    0.00% (0 lần)
09    3.85% (3 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    7.69% (6 lần)
12    3.85% (3 lần)
13    3.85% (3 lần)
14    2.56% (2 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    0.00% (0 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    5.13% (4 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    3.85% (3 lần)
25    3.85% (3 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    2.56% (2 lần)
28    0.00% (0 lần)
29    5.13% (4 lần)
30    3.85% (3 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    5.13% (4 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    1.28% (1 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    3.85% (3 lần)
38    3.85% (3 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    2.56% (2 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    2.56% (2 lần)
44    1.28% (1 lần)
45    1.28% (1 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x