Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê 01 -45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 03/11/2020 đến ngày 03/12/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01
2.56% (2) lần
02
1.28% (1) lần
03
2.56% (2) lần
04
2.56% (2) lần
05
2.56% (2) lần
06
1.28% (1) lần
07
3.85% (3) lần
08
3.85% (3) lần
09
2.56% (2) lần
10
2.56% (2) lần
11
1.28% (1) lần
12
3.85% (3) lần
13
2.56% (2) lần
14
3.85% (3) lần
15
0.00% (0) lần
16
3.85% (3) lần
17
3.85% (3) lần
18
2.56% (2) lần
19
2.56% (2) lần
20
1.28% (1) lần
21
2.56% (2) lần
22
1.28% (1) lần
23
2.56% (2) lần
24
3.85% (3) lần
25
2.56% (2) lần
26
1.28% (1) lần
27
0.00% (0) lần
28
0.00% (0) lần
29
2.56% (2) lần
30
1.28% (1) lần
31
2.56% (2) lần
32
2.56% (2) lần
33
2.56% (2) lần
34
1.28% (1) lần
35
1.28% (1) lần
36
2.56% (2) lần
37
5.13% (4) lần
38
1.28% (1) lần
39
2.56% (2) lần
40
3.85% (3) lần
41
1.28% (1) lần
42
0.00% (0) lần
43
2.56% (2) lần
44
1.28% (1) lần
45
0.00% (0) lần