xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 18/09/2018 đến ngày 18/10/2018
Số Lần xuất hiện
01    3.85% (3 lần)
02    1.28% (1 lần)
03    1.28% (1 lần)
04    1.28% (1 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    2.56% (2 lần)
07    1.28% (1 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    3.85% (3 lần)
12    6.41% (5 lần)
13    1.28% (1 lần)
14    3.85% (3 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    3.85% (3 lần)
19    3.85% (3 lần)
20    3.85% (3 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    2.56% (2 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    1.28% (1 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    3.85% (3 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    2.56% (2 lần)
30    0.00% (0 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    0.00% (0 lần)
34    2.56% (2 lần)
35    2.56% (2 lần)
36    2.56% (2 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    1.28% (1 lần)
39    3.85% (3 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    2.56% (2 lần)
42    5.13% (4 lần)
43    3.85% (3 lần)
44    3.85% (3 lần)
45    3.85% (3 lần)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x