xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 26/03/2018 đến ngày 26/04/2018
Số Lần xuất hiện
06    5.13% (4lượt)
07    5.13% (4lượt)
34    5.13% (4lượt)
39    5.13% (4lượt)
43    5.13% (4lượt)
09    3.85% (3lượt)
11    3.85% (3lượt)
16    3.85% (3lượt)
30    3.85% (3lượt)
33    3.85% (3lượt)
02    2.56% (2lượt)
03    2.56% (2lượt)
04    2.56% (2lượt)
12    2.56% (2lượt)
18    2.56% (2lượt)
20    2.56% (2lượt)
22    2.56% (2lượt)
23    2.56% (2lượt)
24    2.56% (2lượt)
28    2.56% (2lượt)
29    2.56% (2lượt)
36    2.56% (2lượt)
42    2.56% (2lượt)
44    2.56% (2lượt)
01    1.28% (1lượt)
05    1.28% (1lượt)
08    1.28% (1lượt)
13    1.28% (1lượt)
14    1.28% (1lượt)
15    1.28% (1lượt)
17    1.28% (1lượt)
25    1.28% (1lượt)
26    1.28% (1lượt)
31    1.28% (1lượt)
32    1.28% (1lượt)
35    1.28% (1lượt)
38    1.28% (1lượt)
40    1.28% (1lượt)
41    1.28% (1lượt)
10    0.00% (0lượt)
19    0.00% (0lượt)
21    0.00% (0lượt)
27    0.00% (0lượt)
37    0.00% (0lượt)
45    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x