xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 17/05/2019 đến ngày 17/06/2019
Số Lần xuất hiện
02    6.41% (5lượt)
12    6.41% (5lượt)
35    6.41% (5lượt)
11    5.13% (4lượt)
23    5.13% (4lượt)
06    3.85% (3lượt)
19    3.85% (3lượt)
22    3.85% (3lượt)
27    3.85% (3lượt)
36    3.85% (3lượt)
37    3.85% (3lượt)
05    2.56% (2lượt)
07    2.56% (2lượt)
13    2.56% (2lượt)
16    2.56% (2lượt)
25    2.56% (2lượt)
26    2.56% (2lượt)
29    2.56% (2lượt)
30    2.56% (2lượt)
31    2.56% (2lượt)
41    2.56% (2lượt)
42    2.56% (2lượt)
01    1.28% (1lượt)
03    1.28% (1lượt)
04    1.28% (1lượt)
08    1.28% (1lượt)
10    1.28% (1lượt)
14    1.28% (1lượt)
15    1.28% (1lượt)
18    1.28% (1lượt)
21    1.28% (1lượt)
32    1.28% (1lượt)
33    1.28% (1lượt)
39    1.28% (1lượt)
40    1.28% (1lượt)
43    1.28% (1lượt)
45    1.28% (1lượt)
09    0.00% (0lượt)
17    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
24    0.00% (0lượt)
28    0.00% (0lượt)
34    0.00% (0lượt)
38    0.00% (0lượt)
44    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x