xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 20/07/2019 đến ngày 20/08/2019
Số Lần xuất hiện
25    6.41% (5lượt)
22    5.13% (4lượt)
24    5.13% (4lượt)
33    5.13% (4lượt)
05    3.85% (3lượt)
06    3.85% (3lượt)
07    3.85% (3lượt)
14    3.85% (3lượt)
19    3.85% (3lượt)
20    3.85% (3lượt)
31    3.85% (3lượt)
43    3.85% (3lượt)
45    3.85% (3lượt)
01    2.56% (2lượt)
10    2.56% (2lượt)
11    2.56% (2lượt)
13    2.56% (2lượt)
15    2.56% (2lượt)
16    2.56% (2lượt)
18    2.56% (2lượt)
21    2.56% (2lượt)
26    2.56% (2lượt)
30    2.56% (2lượt)
39    2.56% (2lượt)
42    2.56% (2lượt)
44    2.56% (2lượt)
02    1.28% (1lượt)
04    1.28% (1lượt)
08    1.28% (1lượt)
09    1.28% (1lượt)
12    1.28% (1lượt)
28    1.28% (1lượt)
32    1.28% (1lượt)
34    1.28% (1lượt)
03    0.00% (0lượt)
17    0.00% (0lượt)
23    0.00% (0lượt)
27    0.00% (0lượt)
29    0.00% (0lượt)
35    0.00% (0lượt)
36    0.00% (0lượt)
37    0.00% (0lượt)
38    0.00% (0lượt)
40    0.00% (0lượt)
41    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x