xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 18/09/2018 đến ngày 18/10/2018
Số Lần xuất hiện
12    6.41% (5lượt)
42    5.13% (4lượt)
01    3.85% (3lượt)
11    3.85% (3lượt)
14    3.85% (3lượt)
18    3.85% (3lượt)
19    3.85% (3lượt)
20    3.85% (3lượt)
27    3.85% (3lượt)
39    3.85% (3lượt)
43    3.85% (3lượt)
44    3.85% (3lượt)
45    3.85% (3lượt)
06    2.56% (2lượt)
22    2.56% (2lượt)
24    2.56% (2lượt)
28    2.56% (2lượt)
29    2.56% (2lượt)
34    2.56% (2lượt)
35    2.56% (2lượt)
36    2.56% (2lượt)
41    2.56% (2lượt)
02    1.28% (1lượt)
03    1.28% (1lượt)
04    1.28% (1lượt)
07    1.28% (1lượt)
08    1.28% (1lượt)
09    1.28% (1lượt)
10    1.28% (1lượt)
13    1.28% (1lượt)
15    1.28% (1lượt)
17    1.28% (1lượt)
21    1.28% (1lượt)
23    1.28% (1lượt)
25    1.28% (1lượt)
26    1.28% (1lượt)
31    1.28% (1lượt)
32    1.28% (1lượt)
38    1.28% (1lượt)
40    1.28% (1lượt)
05    0.00% (0lượt)
16    0.00% (0lượt)
30    0.00% (0lượt)
33    0.00% (0lượt)
37    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x