xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 23/09/2019 đến ngày 23/10/2019
Số Lần xuất hiện
28    9.72% (7lượt)
06    6.94% (5lượt)
09    5.56% (4lượt)
01    4.17% (3lượt)
02    4.17% (3lượt)
12    4.17% (3lượt)
14    4.17% (3lượt)
22    4.17% (3lượt)
44    4.17% (3lượt)
03    2.78% (2lượt)
04    2.78% (2lượt)
15    2.78% (2lượt)
21    2.78% (2lượt)
23    2.78% (2lượt)
24    2.78% (2lượt)
25    2.78% (2lượt)
30    2.78% (2lượt)
36    2.78% (2lượt)
37    2.78% (2lượt)
40    2.78% (2lượt)
41    2.78% (2lượt)
45    2.78% (2lượt)
07    1.39% (1lượt)
08    1.39% (1lượt)
11    1.39% (1lượt)
17    1.39% (1lượt)
18    1.39% (1lượt)
26    1.39% (1lượt)
27    1.39% (1lượt)
31    1.39% (1lượt)
32    1.39% (1lượt)
38    1.39% (1lượt)
39    1.39% (1lượt)
42    1.39% (1lượt)
05    0.00% (0lượt)
10    0.00% (0lượt)
13    0.00% (0lượt)
16    0.00% (0lượt)
19    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
29    0.00% (0lượt)
33    0.00% (0lượt)
34    0.00% (0lượt)
35    0.00% (0lượt)
43    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x