xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/05/2018 đến ngày 24/06/2018
Số Lần xuất hiện
22    5.95% (5lượt)
06    4.76% (4lượt)
19    4.76% (4lượt)
40    4.76% (4lượt)
02    3.57% (3lượt)
05    3.57% (3lượt)
17    3.57% (3lượt)
18    3.57% (3lượt)
20    3.57% (3lượt)
24    3.57% (3lượt)
26    3.57% (3lượt)
32    3.57% (3lượt)
39    3.57% (3lượt)
43    3.57% (3lượt)
04    2.38% (2lượt)
08    2.38% (2lượt)
13    2.38% (2lượt)
14    2.38% (2lượt)
23    2.38% (2lượt)
31    2.38% (2lượt)
34    2.38% (2lượt)
35    2.38% (2lượt)
36    2.38% (2lượt)
38    2.38% (2lượt)
42    2.38% (2lượt)
44    2.38% (2lượt)
03    1.19% (1lượt)
07    1.19% (1lượt)
09    1.19% (1lượt)
11    1.19% (1lượt)
15    1.19% (1lượt)
25    1.19% (1lượt)
27    1.19% (1lượt)
28    1.19% (1lượt)
29    1.19% (1lượt)
30    1.19% (1lượt)
33    1.19% (1lượt)
41    1.19% (1lượt)
45    1.19% (1lượt)
01    0.00% (0lượt)
10    0.00% (0lượt)
12    0.00% (0lượt)
16    0.00% (0lượt)
21    0.00% (0lượt)
37    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x