xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 22/01/2018 đến ngày 22/02/2018
Số Lần xuất hiện
05    6.94% (5lượt)
36    5.56% (4lượt)
45    5.56% (4lượt)
01    4.17% (3lượt)
07    4.17% (3lượt)
14    4.17% (3lượt)
18    4.17% (3lượt)
26    4.17% (3lượt)
27    4.17% (3lượt)
33    4.17% (3lượt)
02    2.78% (2lượt)
09    2.78% (2lượt)
10    2.78% (2lượt)
12    2.78% (2lượt)
19    2.78% (2lượt)
23    2.78% (2lượt)
24    2.78% (2lượt)
28    2.78% (2lượt)
30    2.78% (2lượt)
32    2.78% (2lượt)
37    2.78% (2lượt)
40    2.78% (2lượt)
42    2.78% (2lượt)
04    1.39% (1lượt)
06    1.39% (1lượt)
13    1.39% (1lượt)
16    1.39% (1lượt)
29    1.39% (1lượt)
31    1.39% (1lượt)
34    1.39% (1lượt)
35    1.39% (1lượt)
38    1.39% (1lượt)
41    1.39% (1lượt)
43    1.39% (1lượt)
44    1.39% (1lượt)
03    0.00% (0lượt)
08    0.00% (0lượt)
11    0.00% (0lượt)
15    0.00% (0lượt)
17    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
21    0.00% (0lượt)
22    0.00% (0lượt)
25    0.00% (0lượt)
39    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x