xs

Thống kê về nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 20/07/2018 đến ngày 20/08/2018
Số Lần xuất hiện
37    6.41% (5lượt)
45    6.41% (5lượt)
18    5.13% (4lượt)
24    5.13% (4lượt)
28    5.13% (4lượt)
38    5.13% (4lượt)
08    3.85% (3lượt)
16    3.85% (3lượt)
31    3.85% (3lượt)
41    3.85% (3lượt)
03    2.56% (2lượt)
05    2.56% (2lượt)
09    2.56% (2lượt)
10    2.56% (2lượt)
22    2.56% (2lượt)
27    2.56% (2lượt)
29    2.56% (2lượt)
32    2.56% (2lượt)
33    2.56% (2lượt)
39    2.56% (2lượt)
40    2.56% (2lượt)
42    2.56% (2lượt)
43    2.56% (2lượt)
44    2.56% (2lượt)
02    1.28% (1lượt)
06    1.28% (1lượt)
07    1.28% (1lượt)
12    1.28% (1lượt)
17    1.28% (1lượt)
19    1.28% (1lượt)
21    1.28% (1lượt)
25    1.28% (1lượt)
26    1.28% (1lượt)
30    1.28% (1lượt)
34    1.28% (1lượt)
36    1.28% (1lượt)
01    0.00% (0lượt)
04    0.00% (0lượt)
11    0.00% (0lượt)
13    0.00% (0lượt)
14    0.00% (0lượt)
15    0.00% (0lượt)
20    0.00% (0lượt)
23    0.00% (0lượt)
35    0.00% (0lượt)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x