Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 16/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4 5 6,4,1
1 - 6 7
2 3,3 7 6,8,3,7,5
3 2,3,7 8 4,9,9,1
4 9,0,9 9 4,3,5,2

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 09/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,9,4 5 1
1 5,7,7 6 1,0,8,6
2 3 7 8,1,3,8
3 9 8 1,7
4 7,3,7,3,8 9 4,2

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 02/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8,3,0
1 8,8,0,6,0,1 6 6,3
2 1 7 3,2
3 4,8,0,8 8 1,9
4 0,0 9 6,2,2,2

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 19/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0,1
1 1,6,1 6 2
2 1,1,4,1,4,8,3 7 4,6,2,1
3 7,6,9,4,9,4 8 -
4 6 9 2,5

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 12/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 8,9,7,3
1 1,5 6 9,9,0,5
2 0,9,4 7 6
3 1,5,8 8 0,1,6
4 6,0,4,2 9 0

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 05/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 6,5,4,9
1 2 6 4,4,6,2
2 1,9 7 3,0,4,3
3 6 8 1,8,2
4 9,3,7 9 3,4,5

Loto Miền Bắc - Chủ Nhật, 29/12/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,4,7,1 5 5,1,2,5
1 6,1 6 0,6,3,0
2 6,0,8,5,7 7 -
3 - 8 1,5
4 4 9 2,6,3,9