Loto Miền Bắc - Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,5 5 6,0
1 - 6 9,7,9,7,6,1
2 - 7 4,9
3 0 8 2,6,0,4
4 8,2,3 9 1,2,3,1,2,9

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 3,6
1 4 6 4,1,9,0
2 8 7 0,6,3,8
3 1,0,1,8,4 8 5,1
4 1,8,2 9 7,6,6

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4,6,9,2,5,9,4,7 5 3,3
1 9,6 6 -
2 0,8 7 5,0
3 3 8 2,7
4 2,1,0,0 9 5,3,4

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 03/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,9
1 - 6 1,9,9
2 1,1 7 7
3 4,6,1,8 8 0,3,2,8,2,3
4 9,8,1 9 4,3,8,7,7,6

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 27/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 7,2
1 0,5,8 6 8,4
2 0,3 7 0,4,5,5
3 5,3,6 8 2,4,3
4 6,5 9 6,0,7,7

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 20/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,6 5 1,5,7,8
1 1,6,0,1 6 0,3,9,0
2 1,3,4 7 0
3 7 8 0,7,8
4 8 9 7,0,5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 13/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,5,9,7,6 5 7,4,3,5
1 - 6 9,8,0,5
2 2,9,1,1 7 5,6,9,0
3 3 8 9
4 7,4 9 8