Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7 5 5,8,8,2,2,9
1 9,9 6 0,9,6
2 4,4,5 7 9,8
3 1,7 8 7,0,4
4 0,9,4 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,9,4 5 1,0
1 0,1,7,9,0 6 2,3,3,2,0
2 - 7 3,0
3 8,2,0 8 0,2
4 2,8 9 3,5,5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4,7
1 4,4,8,5 6 2,6,2
2 - 7 0,1
3 4 8 1,8,7,9,4,4
4 5,4,6,9,0,1 9 8,3

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7,4,4,8,2,5,7,8,0 5 0,7
1 6,0,1 6 9,1,9
2 2,4 7 7
3 2,6,0 8 -
4 1,5,6 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5,5 5 5,8
1 4 6 6,2,5,4,2
2 5,9,4 7 4,5
3 5 8 9
4 3,4,3,9 9 3,7,2,4,8

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0,2,1,4
1 5,4,0 6 1,8,0
2 4,6,6 7 -
3 5 8 8
4 5,4 9 2,7,5,4,9,7,5,4,2

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 -
1 4,1,8 6 2
2 6,9,5,0 7 4,7,1
3 5,5,2,3,3,3 8 0,7
4 6,4,7 9 0,4,1