Loto Miền Bắc - Thứ 5, 14/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,9,4 5 8,4
1 1,3,0,3,9 6 1,6,5
2 6,5 7 5,7
3 2,2 8 0,7,6
4 - 9 0,5,1,1

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 07/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,7,0,5 5 5,6,4
1 4 6 6
2 4,3 7 6,5
3 1,6,6 8 3,6,3
4 0 9 5,1,6,9,5,6

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 31/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,1 5 4,1,8,1
1 0,2 6 2,9,1,6
2 5,4 7 7,6
3 3,9,6 8 8,9,5
4 2,3,2 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 24/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,4,4 5 7,6
1 4,9,9,8,6,5 6 2
2 0 7 4
3 8 8 9,4,8,6,7
4 8,3 9 0,0,8,9

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 17/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0 5 8,8,3,3
1 5 6 1,0,8,4
2 7 7 0,8,7,3,3
3 7,9 8 -
4 0,4,9,7,5,8,1,1 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 10/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,9,4,5 5 9,3
1 7 6 9,0
2 1,4,8,0,9 7 4,2
3 4,0 8 7,6,3,3,1
4 6,0,2 9 2

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 03/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 4,9,2,1,9
1 9,4 6 6,1,7
2 7,7,5,8 7 3,4,7,5,5
3 9,5 8 2,1
4 4 9 2