Loto Miền Bắc - Thứ 5, 02/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 5 1,6,3,9,1
1 2 6 0
2 9,4,7,2 7 6,9
3 8,1,5 8 0,7,5,7,4,6
4 8 9 0,5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 25/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 1
1 1,3 6 -
2 0,8,0,8,2 7 4,7,0,6,4,9,2
3 3 8 2,1,7,0
4 6,2 9 4,8,2

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 18/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,0,6 5 7,0
1 4,7,8 6 -
2 0,4,3,1 7 2,7
3 2 8 9,0,9,0,4
4 6 9 3,4,4,2,9

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 11/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,4,0 5 9,9
1 8,9,0 6 8,6
2 - 7 -
3 4,7,1,5,5,4,0,2 8 3
4 0,1,3,5 9 1,7,0

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 04/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 9,4,9
1 2,7,0 6 7,6
2 3,7 7 8,2
3 7,1,6,9,8 8 0,8
4 4,2,9 9 3,2,5

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 28/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8,5,0
1 3,9,3,0 6 2,3,3
2 - 7 8,8,1
3 4 8 7,7,7,9,1,0
4 4,2,5 9 2,4,2

Loto Miền Bắc - Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1 5 7,1,4
1 4,0 6 8,2,3,9,0
2 1,6,2,4 7 4,1,7,9,9
3 8,8,2 8 -
4 1 9 4,4