Loto Miền Bắc - Thứ 6, 03/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6 5 7,2,2,8
1 9,7,1,6 6 -
2 7,8,8,9,7 7 0,8
3 9,2 8 2,4,9
4 9,6,2,7 9 8

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 26/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2 5 5,2,8
1 6,4,6 6 2,7
2 8,7,7,1,2 7 3,0
3 8,4,7,1,8,1 8 -
4 8,6 9 7,4

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 19/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,8 5 7,6,9
1 3,3,7 6 0,9,4,4
2 0 7 3
3 0,2,6,5,0,8,8 8 8
4 6,6,3,4 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 12/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0,8,3,9 5 5,4
1 - 6 9
2 2,4,8 7 7,0,1
3 9,4,3,4 8 4,0,3
4 9,6,6,8,0 9 7

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 05/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,0,3,8 5 3
1 3,3 6 6
2 2,0,6,6,3 7 6
3 6,8,0,1,8 8 0
4 7,2,7,7,2 9 9

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4,8,4,7,6
1 1,8,9,9,7,8 6 3,6,2
2 5 7 8,6,3
3 1,6,8,9 8 0,3
4 - 9 7,8

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0,1
1 8,2 6 7,6
2 5,6 7 7,8
3 6,9,7 8 2,1,2,4,7
4 0,2,1 9 8,7,8,8,3