Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3,0,5 5 8
1 6,4,3 6 0
2 6,2,8,9,8 7 7
3 1,3 8 5,0,5
4 8,2,3,8,7 9 7,6

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 08/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,0 5 2,4
1 - 6 2,0,9,5,2,1
2 6,7,6 7 2,1,7
3 7,3,4,0 8 6
4 9,3,7 9 8,4

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 01/01/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5,7
1 0,4,1 6 8,6,5
2 5,6,3 7 6,7,5
3 7,9,3,9 8 5,1,6,9,7,1
4 5 9 0

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 25/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1,2,9,5,0,4
1 2,1,4 6 7,1
2 2,3 7 2,6
3 5,5 8 7,0,6
4 9,9,9 9 1,6,3

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 18/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,7,4,5 5 4,3,0
1 3,7 6 1
2 2 7 4,8
3 1,7,1,4 8 6,0
4 7,8,5,8 9 7,7,4

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 11/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3,2 5 1,3,9
1 - 6 6
2 6,6,1 7 0,9,4
3 - 8 3,6,8,3
4 8,9,8,1,5,8,0,7 9 6,5

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 04/12/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3,7,8,9 5 5
1 1,5,9,8 6 7
2 6 7 0,5,5,6
3 5 8 3,7,2,9
4 9,0,7 9 0,3