Loto Miền Bắc - Thứ 6, 15/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,5,0 5 0,8,5,0
1 9 6 1,9
2 - 7 4,1,7
3 5,2 8 6,7,7,3,3
4 7,6,9,8 9 2,1

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 08/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,9,6 5 2,1,8
1 - 6 2,5,7
2 4,7,7,5,8 7 2,7,7,3
3 8,0,3 8 7,6,0
4 - 9 2,5

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 01/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2,2,6,1
1 4,1,6 6 8,1,2,4
2 3,0 7 8,0,2,1,2
3 3,9 8 6,3,7
4 5 9 2,2

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 25/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,7,3 5 7
1 1,3 6 3,3,2
2 1,1,2,6 7 9,7,6
3 5,3 8 4,0,7,2
4 8,9,3,5 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9,9
1 9,8,4,1 6 7,2
2 9 7 7,8,4
3 2,7 8 3,5
4 2,8,8,7,4 9 7,3,5,7,8

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,8,3 5 0,7,7,8
1 2,4,8,8 6 8,7
2 8,7 7 4,9
3 1,6 8 7,0,1
4 8 9 5,4,5

Loto Miền Bắc - Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,0,6,0,0,2
1 9 6 7,2
2 1,9,4,2 7 0,4,6
3 - 8 8
4 0,6,1 9 0,9,3,9,8,2,1