Loto Miền Bắc - Thứ 3, 22/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9,6 5 8
1 7 6 9,1,7
2 6,5 7 6,4
3 8,3 8 6,6,7,8,4,6,0
4 7,5,6 9 7,3,0

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 15/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,8 5 3,2,9,4,2
1 8,1,1,8 6 9,3,7
2 1,9 7 -
3 0,2,7,9,5 8 2,9,7
4 1,3 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 08/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 5,5,7,5,8,6
1 6,2,7 6 4,9
2 2 7 3
3 4,3,1 8 5,3
4 9,3 9 4,1,1,8,1

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 01/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,2,6,6,9
1 1,9,4 6 7,7
2 - 7 8,2,2,1
3 2 8 7,2
4 5,5,9,6,0 9 3,2,9,9,3

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 25/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,6 5 9,2
1 2,9,2 6 1,1
2 6,7,3 7 4
3 1,0,8 8 0,5,4,8,3
4 4,3 9 0,9,9,0

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 18/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,3,4,7 5 2,5,7,2
1 1,0,4 6 1,4
2 - 7 9
3 7,9 8 4
4 2,7,5,0,9,7 9 3,8,8

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 11/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,3 5 9,9,2,2,2
1 2 6 7
2 8,8,6,5,3 7 3,5,7
3 6,9,0,8 8 3
4 5,3 9 9,5