Loto Miền Bắc - Thứ 3, 14/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 -
1 7,6,8 6 1,0,2,8
2 6,0,3,0,8 7 3,8
3 9,6,9 8 9,8,2
4 1,1,1 9 6,1

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 07/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2,9,4,3 5 6,8
1 7,1,6 6 0,7
2 8,2 7 9,4,7
3 0,0 8 2,1,4,3,0
4 9,1 9 7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 30/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,6,6,8,3
1 9,7,9,0 6 8,1,4
2 9,7 7 8,9,5,1
3 6,0,7,6 8 9
4 9,2 9 3,2

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 23/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6,1 5 6,2,4
1 - 6 2,6,5,7
2 1,0 7 6,0
3 8,1,6,8,3,3,0 8 9
4 3,4,7,2 9 4

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 16/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,5,7,4,4 5 7
1 9,9 6 2
2 6 7 1
3 1,4,0 8 7,8
4 5,1,0,8,5,0 9 7,9,2,0

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 09/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,9 5 4
1 3,4 6 4,4,2
2 4,6,8,1 7 0,8
3 8,6 8 0,3
4 7 9 6,5,5,8,1,8,7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 02/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,3 5 9,3,0,6,1
1 0,7,2,6 6 7
2 2,6,5,9,3,5,7 7 -
3 5,9 8 3,7,1
4 6 9 0