Loto Miền Bắc - Thứ 3, 12/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,5,7 5 5,2,5,5
1 4 6 2,9,3
2 1 7 6,8,4
3 3,9,4,6 8 1
4 4,0,8,7 9 2,4,7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 05/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,3 5 7,9,7,1,4
1 0 6 2,3
2 1,2,9 7 8
3 4,4,2,2 8 8
4 3,8 9 0,3,8,1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 29/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5,9,6,8,2
1 4,5,3 6 3,3,7
2 3,8 7 1,1,2,6
3 9,4 8 2,1
4 2,3,3 9 9,6

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 22/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,4,5 5 7
1 4 6 8,3,9,9,9,6
2 9,1,4,1 7 3,8,6
3 7,4,3,5 8 7,6
4 9,1 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 15/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8,4,8
1 6 6 9,4
2 0,9,5,9,3 7 6,8,1
3 0,7 8 1,4
4 7,7,5,7,9,3 9 1,4

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 08/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5 5 6,4,0
1 1,8 6 3,9,8,8
2 9,6,1 7 7,4
3 7,5,1,8 8 9,9,2
4 5,8 9 3,7

Loto Miền Bắc - Thứ 3, 01/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,7 5 3,7
1 5,5,4,6 6 6,3
2 1,9,8 7 8
3 2,3 8 6,8,5,0
4 9,5 9 3,8,7,6