Loto Miền Bắc - Thứ 7, 09/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,0,9,3 5 0,8
1 - 6 3,7,0
2 - 7 7,3,7,2,3,4
3 - 8 3,5,8
4 - 9 3,1,0,5,1,3,5,8

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 02/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 5,9
1 0 6 7,7,4,2,9,5,8
2 5 7 3,9
3 9 8 1,1
4 6,5,6,7 9 4,8,5,3,4

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 26/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,5,5 5 9,2,9
1 3,9,1 6 8,8,8
2 8 7 0,1,6
3 4 8 0,7,5
4 2,2 9 7,3,0,4

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 19/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 7,8,9
1 8,0,0,9 6 6,7
2 8,5,8 7 3,7,1
3 7,7 8 4,1
4 2,2,2,0 9 8,7

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 12/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 8
1 6,9 6 3,9,4
2 4,9 7 0,5,8
3 4,5,4 8 6,2,0,4,6
4 7,8,4,5 9 2,7

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 05/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,4,9 5 2,8,2,0
1 3,6,1 6 6,9,4
2 5 7 6,8,1,5,1
3 1 8 -
4 4,6,0,2 9 2,1

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 28/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,8 5 4,9,7
1 6,4,2,2 6 8,0,0
2 0,3,9,7 7 6,2
3 8,9,7 8 4
4 6,3,1 9 3