Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 28/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,8,6 5 9,5,7
1 6,1 6 4,4,7
2 3,5 7 7,0
3 3,0 8 4
4 4,7,2 9 6,0,6,2,9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 21/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 9,7,7 6 1,8,7,2
2 - 7 9
3 3,9,4 8 5,4,7,2,7,0
4 7,8,5,8,1 9 1,7,0

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 14/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,4 5 1
1 5,2,2,3 6 7,4,4
2 2,2 7 0,1,7,6
3 7 8 2,4,3,1
4 6,0,8,5 9 6

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 07/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1,4 5 6,0,8
1 2,6,7 6 1,3,3,7
2 6 7 0
3 9,2 8 3,7,7,8,0,9
4 4,3,8 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 31/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,3
1 0,3,5,6 6 1,0,0,2
2 - 7 4,4
3 5,1,3,2,5 8 7,8,8
4 2,9,5,9,8 9 4

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 7,5,9
1 - 6 3,1,1,1,8
2 8,6,4 7 9,1
3 7 8 4,5,2,0,4,0,7
4 7,8 9 0,2

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,1,0,9 5 1
1 4,8,1,3,8 6 9,9
2 9,1 7 9,0,8
3 8,8,5,3 8 -
4 5,8,9 9 7,2