Loto Miền Bắc - Thứ 7, 04/07/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,8,6,7 5 5,1,4
1 7,1,7,9 6 -
2 - 7 5,5,9,0
3 2,3 8 5,0,9,7
4 0,0 9 9,9,5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 27/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7 5 2
1 0 6 6,1
2 0,5 7 8,9
3 6,6,9,1,4,6,5 8 7,1
4 1,8,6 9 0,8,4,7,9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 20/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,4,8,9
1 8,7,3 6 9,4,0
2 8 7 9,6,8,2
3 7,1 8 4,4,0,0,9
4 2,5 9 8,0,9

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 13/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4,6,6 5 1,9,3,0
1 9 6 1,7,2,1,7,4
2 1 7 3,5,9
3 2,9,7,0,9,8 8 -
4 8 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 06/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3 5 2
1 4,3,9 6 4,3,7
2 8,2,3,8 7 2,7
3 2,7,4,6,3,2 8 1
4 0,5,1 9 2,5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 30/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 0
1 5,2,7 6 4,5,9
2 6,2,4,2 7 1,2,5
3 2 8 0,1,8,0
4 0,0,5,5,4 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 7, 23/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,9,6,2 5 8
1 5,1 6 -
2 5,4 7 7,6,0,1,7
3 1,9,7,9 8 1,4,4,1
4 - 9 1,3,7,3