Loto Miền Bắc - Thứ 4, 13/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,6 5 4,0
1 8,6 6 8,5,7,8
2 7,9,8 7 6,9,5
3 9,8 8 3,0,1
4 5,8 9 7,4,4

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 06/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2,0,5 5 8,8
1 9,5,5 6 -
2 6,3 7 1,1,6
3 2 8 1,4,4,8,5
4 3,4,7,2,3 9 3,0

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 30/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0,4,6
1 1,4,5 6 3,8,8
2 3,7,6,4 7 8,1
3 0 8 9
4 6,2,5,9,9,7 9 8,9,6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 23/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,0,2 5 3,2,4
1 0,2 6 0,0,0
2 - 7 4,9,1
3 2,2,6,3,7,5,4 8 5,7
4 5 9 6,5,6

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 16/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6,5,8,7,2 5 4,5
1 2,6,5,6 6 1,5,3
2 9,5,9 7 6,3
3 - 8 1
4 1,5,1 9 0,7,4

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 09/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0,3
1 - 6 6,4
2 0,6,1,2,7 7 0,0,2,8
3 2,9,5,0,3,4 8 4,4,1
4 8 9 3,8,7

Loto Miền Bắc - Thứ 4, 02/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9 5 6,3,1,7
1 6,0,5,7,2 6 1
2 6,5 7 3,4,0,6,4
3 1 8 1,8,1,1
4 - 9 5,6,8