Loto Miền Bắc - Thứ 2, 21/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,1,4
1 9,1,3,7 6 4,4,3
2 9,1 7 4
3 7,6,9,5 8 1,4
4 7,7,9 9 8,5,6,1

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 14/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,9 5 9
1 7 6 3,2,4,1
2 7 7 8,9
3 1,3,9,8,1,5 8 9,5,7,2,5,9,8
4 3 9 5,3

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 07/09/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9 5 3,2,5,4,2,5
1 5,1 6 1,9,1,2
2 5,3 7 5
3 5,8,7 8 -
4 8,3,9 9 2,3,4,1

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 31/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,6,3 5 8,7
1 9,1,8,7 6 9,7,0
2 5,4,1 7 1,4,0,3
3 4 8 4,6,8
4 7 9 2,1

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 24/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5,1,1,0,4 5 6,7,9,5,2
1 6,9,9 6 9,1,6,2
2 7,4,6 7 4,9
3 3 8 0,5
4 - 9 3

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 17/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3 5 2,2,1
1 7 6 -
2 5,9,2,8 7 1
3 8,2,4,6 8 5,8,8
4 8,1,4,3,3,8 9 3,4,6

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 10/08/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,8 5 5,9
1 2,6,7 6 2,8
2 8,2 7 0,5
3 1,7 8 0,4
4 4,5,1,4,4,0,6 9 2,1