Loto Miền Bắc - Thứ 2, 29/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 6,7,2,2
1 5,4,9,2 6 6
2 0,6,9,8 7 8,1,4,8,6
3 7 8 2,1
4 5,6 9 0,0

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 22/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,5,7,5,9 5 6,2
1 7,7,9 6 2
2 5,1,6,2 7 -
3 0,3,8,3 8 3,8
4 9,9,3,3 9 3

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 15/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,4 5 2,5,3,1,1
1 7 6 4,4
2 4,7,0 7 2,9,9,2
3 7,8,0 8 7
4 2,8,9,1 9 8

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 08/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 5 -
1 8,5,2,2,6,8 6 0,5,3
2 0,0 7 5,1,8,0,7
3 4 8 2,1,8,5
4 9,1,9 9 5

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 01/06/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,3 5 9,1,2
1 3,3 6 6,1,4,8,1
2 3,7,9,0 7 6,7,8
3 3 8 8,8
4 9,3 9 8,1

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 25/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,3
1 1,4,7,0,1,1,2 6 0,4
2 4,4,0 7 5,8
3 1,9 8 5,5,7
4 7,7,3,1 9 9

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 18/05/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4,2
1 6,1,1,5,6,0 6 3,8,7
2 - 7 6,4,9
3 4,5 8 4,3
4 9,9,2,2,6,2 9 0,6