Loto Miền Bắc - Thứ 2, 11/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 5,9,2,1
1 6,9,9,7,4,4 6 9
2 0,3,0,7 7 5,0
3 5,9,2 8 1,7
4 4 9 6,4

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 04/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7 5 2,9
1 5 6 7
2 3,1,4 7 5,7,8,1,6,5,4
3 9 8 0,0,7,7
4 3,8,0 9 4,0,9

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 28/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1,3,1,9,3 5 5,9,4
1 6,8,7 6 0,0,6
2 5,3,7 7 0
3 9,4,1,1 8 6
4 9,6 9 7

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 21/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9,3
1 3,0 6 -
2 7,7,5,0 7 4,4
3 3,0,3,4,0,0,0 8 9,4,8,9
4 7,0,2 9 5,9

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 14/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,9,3,5,0
1 1,7 6 7,2
2 1,5,6 7 9,5,7,5,5
3 3,6,8,6 8 0,7
4 4,0,4 9 -

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 07/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,3,6 5 7,4
1 4,7,6 6 4,5,4
2 9,4 7 5,4
3 5 8 8,9,0,3,5
4 3,7,7 9 9,3,5

Loto Miền Bắc - Thứ 2, 30/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2,7
1 4,5,5,1 6 4,5,9
2 0,7,7 7 2,5,7
3 0,6,3 8 6,1
4 6 9 4,9,5,8,8