Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 12/07/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,3,9 4,6 3,9,2
1 3,8,3,4 2 9,6
2 4 5,1 9
3 3 5 5,2,3
4 6 2 5,5
5 7 4,6,8 0
6 5 3,6,6 9
7 9,9 - 6,9,4
8 3,7 0,2 8,1
9 1,7 6,3,6 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9 3,8 2,9,7
1 0,1,5,3 - 2,6,0
2 9 - -
3 8,4,6 9 0
4 2,2 9,8 -
5 1,3 5 2,0
6 7 7,0 0,9
7 0,1,3 4,0,1,6 4,0
8 1 1,7 9,9,6
9 - 9,2,3,0 6,7

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 28/06/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 7 6
1 9,6 - -
2 1,0,4,6 3,3,9,4 5,9
3 7 - 0,2,4,0,5
4 0,1 - -
5 - 3 3,1
6 9 - 9
7 4,2,0,5 6,3,3,1,3 8,0
8 9 9,0,6,0 6,1,6,6,5
9 1,0 7,1,3 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 21/06/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5,0,0 2,3 2,2
1 9,3,2 - 6,6,4
2 7 4,4 3
3 3,4 - 1,0,9,0
4 - 9,5,6 -
5 4,0 5,5 5,4
6 2,6 2,3,3 5,9,3
7 6 0 8
8 5,6,5 4,4,7 5,8
9 8 2,8 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 14/06/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 8 9
1 3,9,8 0 -
2 3,8,2 7,2,3,4,7,6 -
3 6,8 - -
4 - - -
5 3 - 1,4
6 7,0 0,9,4,9 0,8,4
7 7,5,7 3 7,3
8 0,0 5,0 2,7,7,2,2
9 6,5 4,2,6 3,3,9,1,8

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 07/06/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9,7 2,2 3,1,1,6
1 6,6 3,4,6 5
2 0,6 0,8 4,3,9
3 - 0,7,9,1 -
4 3,9,1,9 5 -
5 1,9,6 0 6,4
6 0 5 5,7,2
7 3,1 8,9,4 4,9
8 - 9 8
9 7,3 - 7,4

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9,9,7,2 6 9,4
1 7,7,4 9,8 1,3
2 - 7,0 0,5,0,3
3 5 8 3,1,4,1,9
4 9,1,9 2 -
5 9 9,6,6 -
6 3 0 9,1,9,3
7 5,1 2,9,0 -
8 0,9 4,7,2 -
9 8 2 9