Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8,9,7 8,7 5,4
1 6,1,4,6,9,3 0,7 1,9
2 2 6,9 1,0
3 2 9,0,2 2,3
4 6 - 7,9,1
5 - 1,3,4 8
6 9,4 7 3
7 4 3 9,6,4
8 0,6,5 0,7,7 7
9 - 2 7

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8,1 5 -
1 4 4,4,6 3
2 4,9,6 1,0,3 3
3 6,6 0 8,4
4 - 4,1,1,8,3,0 3
5 4,3 - 8,3,3,0,5
6 8,1 7 6,9
7 2 - 2
8 8,3 5,0 9,2
9 7,1,2 2 0,9,1

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 03/01/2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - - -
1 0,4,0 3,3 0,7
2 1,9 4 8,5,4
3 8,0,2 2 2
4 5,5 0 8,6
5 0,9,4 2,8 6
6 - 6 3,4,1,0
7 0 6,1,4,9,3 -
8 0 0,8,1,0 6,0,6,1
9 7,4,7 3 5

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 27/12/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,3 1 0,1
1 - 6,6 6,3,8
2 5,7 0,7 8,7,3,2
3 0,3 - 8,0,8
4 9,4,8,3,4,2 6 2
5 7,6 1,9,2 -
6 6,8,8 8,9 5,7
7 - 4,8 1,4
8 - 5,7 3
9 8 8,3,3 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 20/12/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,2 5,6 3,5
1 3,2 5,6 -
2 1,9 0,5 0,6,8
3 0 - 3,5
4 - - 6,2
5 1,9 - 8
6 1 2,7,3 -
7 3,2,2,4,7 7,9,2,7 3,5,6,0,3,0
8 8,8,7 7 7,5
9 - 9,8,3,4 -

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 13/12/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,0 6,4 6
1 - 2,5 1,2,9
2 0,9 - -
3 8 7 8,1,4,2
4 9 6,4,8 7
5 4,9,0 8,6,4 -
6 6 0 9,0
7 8,8,2,0 9 2,1
8 6 8 8,4,3
9 5,1,9 8,3,0,3 8,3

Loto Miền Nam - Chủ Nhật, 06/12/2020

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 0 1
1 9,3 1 3
2 7,5 6 -
3 - 2 7,5,7,0
4 2,1,2,3 5 8
5 0 3,9,0 5
6 0 9,0,0,8,5,4 6,0
7 3,7 0 0,3,6
8 5 7,7 2,7,2,9
9 8,0,0,0 3 3