Loto Miền Nam - Thứ 3, 22/09/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 7,0,0,4 2
1 3,7 6,7 5
2 - 7,6,2,3 2,9,3
3 7,4,1 - 3,9
4 2,2,4 2,0 0
5 8,7 6,3 6,7
6 3 - 7,8
7 9,3 4 0,9
8 - 9,5 9,8,1
9 9,6,6,6 4 9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 15/09/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,1 1,1 0,0
1 5,7 3 4,7
2 5,5,7 1,2,5 8
3 8,3 0,4 5
4 2,6 8,8 5,6
5 9 9,7,4 3,0
6 7,9 - 8,4,8,4
7 4,3,8 0,5 1
8 0 8 1
9 - 5,6 7,9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 08/09/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,8,7,7 - 3,2,3
1 - 6 4,8
2 0 2,0,9 9,3
3 0 3 8
4 0,0,5 6 3,4
5 4,7 - 0,3
6 0 8 3,4
7 7 6,7,2 3,6
8 4,4,5,6,4 3,6 6
9 - 4,5,1,1,6,9 0

Loto Miền Nam - Thứ 3, 01/09/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - - 3
1 2,0,8 - 4
2 9,2,9 4 4,5
3 - 2,4,4 -
4 8,6,1 0,7,4 6,8,5,3,4
5 4,2 9,6 9,7,6
6 - - 6,1
7 9,7 6,6 0,4
8 3,7,3 2,5,2,2,0,8 -
9 7,9 7 5,6

Loto Miền Nam - Thứ 3, 25/08/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,5,4 5 4,4,2
1 8,9,5,5,3 8,9 7
2 8 4 4
3 7 6,5 1,8,9,9,3
4 6 - 6
5 0,3 1,2,4,1,5,0 0,4,5,0,6
6 2 4 1
7 - 2,3,8 -
8 4,3,2 6 -
9 3 7 5

Loto Miền Nam - Thứ 3, 18/08/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 8 0,5,1,0
1 - 2,0,3,8,9 6,0,2,9
2 - 8 -
3 1,7,0,9,1,0 6,2,0 -
4 8,3,9 - 4,1,1,9,1
5 0,1 2 7,9,3
6 7 5,2 8
7 3,0,3 1,9 3
8 5 9,5,9 -
9 5 - -

Loto Miền Nam - Thứ 3, 11/08/2020

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 6,6,4 3,5,3,6
1 7,8 1,3,0,6 5,1,9
2 9,4,0 6,7 -
3 3 7 4,3
4 9,3,9,9,1,4 6,2 5,6
5 - 4 0
6 8,2 1 4
7 4 4,1,4 2,7,6
8 - - 0
9 9,2 2 4