Loto Miền Nam - Thứ 3, 12/11/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 0,3 - 2,1,9
1 1,1,8 8,7 -
2 5 3,3 6,9
3 - 6,4 -
4 7,4,0 2 5
5 - 0,6,0,4,6 0
6 0,6 0,2 1,3,4
7 2,5,5,6 - 0,6,1
8 8,6 9,8 1,8
9 0 2,1 7,4,2

Loto Miền Nam - Thứ 3, 05/11/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 1 2 4
1 - 6,3,7,1 3
2 8,2,4,4 4,0 7
3 7,0 8 -
4 - 4 7,9
5 0,4,1 7,0,4 6,1,9,4,9,0
6 3,1,2 - 5,6,3
7 - 4,1,7 -
8 1,4,9 9 0,6,0
9 6,4 9,8 4

Loto Miền Nam - Thứ 3, 29/10/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 - 0,2 1,5
1 1,9,3 8,3 -
2 8 - 2,9,3,7
3 - 4 -
4 3,0 2,3,4 2
5 9,1 0,4,1 4,3,3,3
6 9,3 1,3 -
7 3,6,2,4,2 6,7,6,7 3,5
8 7,6 9 5,5,4,8
9 8 - 9

Loto Miền Nam - Thứ 3, 22/10/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 3,5,3 6 6,2,5
1 4,4,2 5 -
2 - 5,4,8 4
3 2 9 2,6
4 1,3 9,3 6,9
5 - 6,8 0,9
6 5,7,7,0,9 8,4 2,9,5
7 2 3,0,6 8
8 2,6 0 8,7
9 9 1,5 6,4

Loto Miền Nam - Thứ 3, 15/10/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 6 0,5 1,0
1 - 5 2,3
2 5,2,7 3,8,3 3
3 5,3,1,4,5 - 2
4 2 3 2,3,3
5 9 7,3,7 9,2,0
6 7,8,2 7,7 6,1,1,8
7 8 6,3,4 1
8 5,7 - -
9 8 6,9,9 8

Loto Miền Nam - Thứ 3, 08/10/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 6,9,3 3,3,5 -
1 3,2,7 3,1,0,0 0,8,5
2 1,5,4 4,1,0 6,5,4
3 0,3 0,0 7,3
4 1 7,0,4 5,6,7
5 9 8,0 8
6 7 1 5
7 5 - -
8 7 - 7,7
9 8,9 - 8,3,2

Loto Miền Nam - Thứ 3, 01/10/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 5 4,4 7,0
1 - - 1,9
2 5,2,5 3 3,8
3 - 2,0 8,7,2,6
4 1,4,6 - 4
5 5,9,0,8 5,0,5 -
6 - 0,4 2,2,3,8
7 0,5,4,2 3 -
8 2,7 2,0,1 2,1,7
9 7 8,6,2,4 -