Loto Miền Nam - Thứ 6, 03/07/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8 5,7 -
1 5,8,9,2 5,8,7,9 2
2 9 6 7,5,7,4
3 7,8 6,9 -
4 2 0 6,4
5 3 9 7,6,9,7
6 8,5,8,4 - 6,3
7 5,8,7 2,9,2 6,4
8 9 9 8,8
9 - 7,3,1 8

Loto Miền Nam - Thứ 6, 26/06/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,0,2 1,7 1,6
1 5,9,8 5 2
2 6 2 3
3 7 7,8,0,3 0,4
4 4,7 1 7,6,5,5,3
5 7 - -
6 8,8,7 - 9,4,0
7 2 4,3,6,9 6
8 5 8,9,1,1 4
9 2,1 2 9,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 19/06/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,0,5 5 3
1 - 3 9,5
2 2,0,5,6,7,5 3,9,5 -
3 1,1 - 1,2
4 - 0,6,1 3,9,4
5 - 6,2 3
6 3 6,7 6
7 9,9,3 4 8,9
8 8,7 4,6,7 0,2,6,1
9 4 4,8 4,7

Loto Miền Nam - Thứ 6, 12/06/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 9 5,9,0
1 8,9 8,6 0,8,7
2 4,7 2 9
3 1,7,4 3,9,6 5
4 5,9 5 4,8,5
5 6,1,2,7 8,7,4,9 9
6 9,2,2 8,8 5
7 1 8,2 7,5
8 - 9,5 0
9 7 - 6,6

Loto Miền Nam - Thứ 6, 05/06/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,0,2 2 7
1 6,1 0,8,1,4,8 8,1
2 9 - 2,3
3 3,5,1,8,8 8,1 3,5,4
4 7 1,8,8,8 3,9
5 2,8 - 2
6 1 4 5
7 7,6 4,5 1,9
8 8 4 5
9 - 3,3 2,3,4

Loto Miền Nam - Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 1 -
1 7,5,0,2 4,5 2,7,2,6,6
2 - 2,9 3,0
3 5,0,8 7,4,7 4,3
4 9,8,6 4,7,8 0,0
5 9,1 9,6 3
6 6,4,5 7 7,5
7 9 5 8
8 6 6 6
9 - 2,6 7,8

Loto Miền Nam - Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,4,6 - 2
1 6,1,9 0,8,1,5 6,0,7,4
2 7,9,3 0 5
3 1,0 7,8 0,2
4 4 8,7 3,2
5 1 1 8
6 8 7,3 -
7 7,7,9 5,7 9,5
8 - 9,8 4,9
9 8 3,2 3,9,9