Loto Miền Nam - Thứ 6, 25/09/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,4,8,8 7,2 -
1 1,7,4 1,6 4
2 - 6,4,5 1
3 2,0 1 9
4 7 1 8,0,2,9,2
5 4 1,3 9,8,5,3
6 8 3 7,8,7
7 1 1 -
8 7,6 0,9 1
9 1,8,5 5,9,2 3,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 18/09/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9,9 9,5 2,8
1 6,2,2 8,5,1 6,1,9
2 5 - 3,6
3 4 8 -
4 3,3,1 - 6
5 8,9 2,6,1,5 4,8,7
6 9,3 1,0 3
7 7,4 1,4 4,1,0
8 - 8 0,6
9 7,1 8,8,6 4

Loto Miền Nam - Thứ 6, 11/09/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 3,5 8,3
1 0,3 1 1
2 - - 4
3 5,3,7,4 3 3,3
4 5,6,4,4 5,2 -
5 7,2 7,6,9 8,9
6 3,5 - 4
7 2 - 7,0
8 - 4,3,1,5 8,6,6
9 7,9 3,7,9,6,8 4,4,6,4

Loto Miền Nam - Thứ 6, 04/09/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 8,8 4,3,9,5
1 6,7 1 4
2 4,8 7 8
3 9,4 5,4 1
4 0,5,8 7,8 6,7
5 9 9,6 9
6 8,0,6 9,7,5 7
7 1,1,3 7,0 6,6,4,6
8 0 8,7 7,8,4
9 - 4 -

Loto Miền Nam - Thứ 6, 28/08/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,1 6,3,8,8 1
1 7 7 2,7
2 - 1,3,3,7 3,3,3,6
3 9,9 - 5
4 0 1 -
5 7,6,7,4 5,0,1 2
6 1 - 2,6,5,8,9
7 9,1,3,9,0 - 4,2
8 3,9 0,3,3 1,5
9 - 6,0 -

Loto Miền Nam - Thứ 6, 21/08/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,1 7 -
1 3,2 3 2
2 8 - 8
3 8 4,4 -
4 9,8,6 3 8,1,3
5 4 2 3,9
6 9,7 5,9,4,7,5,2 -
7 7,2,2 2 4,1,1
8 5 0,1 3,1,7,3
9 5,3 3,1,7 5,5,8,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 14/08/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 6,0 2
1 6,1 9 0,9,2
2 6,0,4,4,1 1 3,4
3 5 0 7,7
4 - 5,7,5 8
5 6 - 2
6 2,9 0,7,0 -
7 6 4,3,3,4 5,3
8 8,8 3 7,7
9 1,2,5 7,8 6,0,6,7