Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 6, 15/01/2021

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 7,7,4,8 7
1 1,1,3,7 5,6 4
2 4,1 6,3 1,8,1
3 9 9,4 7,6
4 7 5,9,6 6,0
5 - 3 5
6 9,7 4 1,3,8,3
7 1,9,8,8 - -
8 8,8 3,7 6,9,8
9 4 1 6

Loto Miền Nam - Thứ 6, 08/01/2021

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 4,8,9 0
1 1,7 7 1,1,6
2 6 8,3 1,3
3 - 2,4,0 3,9
4 - 9 3
5 8 1 4,2
6 8,1 2,4 8,3,4,3,6
7 0,9 3 -
8 8,6,9 1,9,6,1 5
9 9,2,0,4,1,8 - 0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 01/01/2021

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,6 7,6 0,0,8,7,4
1 5 1,5 2,2
2 9,1,4,4 0,0,4 6,8,1
3 5 7,0,0 2
4 3,3 7,7,4 5,4
5 - 4 -
6 9 1 2,6
7 5,2,0,7 - 9
8 8,6 1,4,1 -
9 1 - 8,3

Loto Miền Nam - Thứ 6, 25/12/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 3,5,4 3,1
1 7,9,0,0 - -
2 1,4 3,6,2,6 9,8,2,5,8
3 9 5 -
4 4 7,3 -
5 0,3,2 - 4,2,6,8,7
6 - - 4,6
7 0 2,9,5,6,3 -
8 2,2,7,3 3 2,4
9 3,0 3,3 5,3

Loto Miền Nam - Thứ 6, 18/12/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 6,1 6,5
1 1,1 8 -
2 1,3,6 3 5,8,6
3 5,0 3 -
4 9,2,5,0 2,6 2,6
5 6,0 8,5,7,5 8,0
6 4,9,0 1 4,8
7 - 4,2 0,5
8 0 9 0,6,9,3
9 - 8,2,9 0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 11/12/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 8,1,7 8,3,3
1 9,0,5 1,2 3,9
2 9,7 2,8 -
3 - 7,9 5
4 1,3,9 - 8,8,9
5 5,2,4 0,5,4 4,5
6 5,9,5 2 6,2,4
7 3 1,1,4 7
8 5 5 4
9 1 3 7,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 04/12/2020

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 6,7 5
1 5,3 8,6 3
2 0,3 2,7 1,6,4
3 3,9 5 1
4 8,1,2 5,9 1,8,5,2
5 3 3 7
6 6,5 3,7,3,7 9,4,1,7,1
7 7 - 1
8 4 9,6,1 8
9 9,8,9 0 -