Loto Miền Nam - Thứ 6, 15/11/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 0,0 -
1 - 6,2,2 2,3
2 0 5,7,7 9,1,7
3 0,1,0,8 6,7,3 9
4 0 - -
5 4,0 5,3 0,0
6 1,6 6,5 4,6
7 5,8,5 8,6,8 2,2,3,8,4
8 8,0 - 9,0
9 5,4,5 - 4

Loto Miền Nam - Thứ 6, 08/11/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,3,2 2 7,4
1 6 0,1,9,3 -
2 - 9,2 7
3 5,8 1 1,0
4 2 1,7 0,1,7
5 5,0 - 6,3,4
6 3,2,7 2,7,0 1
7 4 0,8 2
8 4 2,3 6
9 6,3,8,1 4 0,5,9,6

Loto Miền Nam - Thứ 6, 01/11/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8,3,3,3 2 6,8,8,1
1 5 5,4,0,9 9,1
2 4,8 7 -
3 9,1 2 9,1,5
4 - 1 0
5 2,8 8,6,9 -
6 8 1,9 0,7,5
7 1,0,1,2 8 8,4
8 0 0,2 -
9 7 4,2 1,6,7

Loto Miền Nam - Thứ 6, 25/10/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 7,2 -
1 5,0 9,1,8 6
2 2 4,1 1,4
3 4,5,9 7,1,3 9
4 - 7 9,4,8
5 8 3,0,8 5,8
6 3,0,5,9 9,5,6 9
7 2,5,0 - 0,2,4
8 5,7 - 3,2,4
9 3,8 9 7,0

Loto Miền Nam - Thứ 6, 18/10/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,9 - 6,8,0,0
1 0,2 5 0
2 0,9 3,1,9 -
3 1 1,8 3
4 8,2 8 5,7
5 0,7 6,2 5,3,0
6 1,6,3 5,8 0
7 9 1 6,9,7
8 2 8,5 9,5
9 2,3 5,1,8,1 9

Loto Miền Nam - Thứ 6, 11/10/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,0,7 1 7
1 8 5,7,6,9,9 -
2 4,4,6 - 0,0
3 8 2,9,0 2,0,0
4 0,1 6,4,9,7 2,0
5 - - 2,2,4
6 7 6,1 3,8
7 4,2 - 9,2,5
8 4,5 8,6 3
9 1,3,9 0 3

Loto Miền Nam - Thứ 6, 04/10/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 8,9 7
1 6,6 5,4,7,4 6,8
2 8 8 7
3 2,6 - 1,9,2
4 3,3,6 3 1
5 2,5 8,8 2
6 3,6 9,7,7,0 3,7
7 - - 3,2,2
8 0,5,2 2 6,5
9 8,4 2,3,5 3,8