Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 2, 18/01/2021

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3,4 4,8 7,8,6
1 7,7,4 - 0,3,9
2 0,1,7,7 9,5 2,6
3 - - 2,5
4 9 6,7,7 5
5 6 4,5,5,4 -
6 4 9,4 8
7 7,9 1,5 -
8 4,4,2 5,9 7,9,8,2
9 6 6 3,8

Loto Miền Nam - Thứ 2, 11/01/2021

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,6,9 7,7,2 6,7,4
1 8 3 8,4,6,4
2 2,6 - 3,7
3 3 9,9,5,7 4,8
4 0 3 5
5 3 6,8 -
6 4 - -
7 5,6,3,7,6,9 8,5,7,8 6,6
8 8 3 -
9 9 2,4 8,7,2,8

Loto Miền Nam - Thứ 2, 04/01/2021

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6 0,4 3,1
1 4,0,8 - 2
2 8,4 - 1
3 0,1,2 2 7,2
4 2,2,1,5 5,9 4,0,9,7
5 - 0,5,9 5
6 1,2 7,2,1,9 2
7 - - 4,4
8 6,6 2,1,3,3,4 6
9 8 0 4,4,0

Loto Miền Nam - Thứ 2, 28/12/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,5,2,8 - -
1 - 2,7 9,0
2 0,7 0,4 2,3,4,7,2
3 1 0 5,1
4 4 0 -
5 4 9,4,6 1,8,6
6 7,8,3,7 5,7 5,2
7 - 7,1 7
8 9,3,5 4,5 2,1
9 6,5 5,9,3 8

Loto Miền Nam - Thứ 2, 21/12/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 9 4,5,1
1 5 1,5,7 4
2 1,5 6,0 -
3 5,4 - 7,6,6
4 1,0 - 8
5 - 9 2
6 2,3,5,4,8,2 1,7 9,0
7 5,6,3 9,2,0 2,0,6,1
8 6 5,4,0,0 6,6
9 5 1,4 1

Loto Miền Nam - Thứ 2, 14/12/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3,4 - 8,7,6
1 1,3 0 -
2 - 8 8,5
3 5,8 9,4 8
4 2,9 9 4,2,9,2,5
5 4,9 - 5,5
6 5,8,4,9 0,2,8,9 -
7 1,5,8 8,7,4,9 7
8 5 2,4 0
9 - 4,6,4 7,7,5

Loto Miền Nam - Thứ 2, 07/12/2020

Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,1 2,2 8,6,0,6
1 8 8,8,4 2
2 8 3,7,8,0 9,1,6,4
3 0,6 9 -
4 0,9 0,3 9
5 8,7,3 8 -
6 6,3 1 1,7
7 0 5,9 0,1,7
8 - 2,4 4
9 5,2,4,3 - 3,2