Loto Miền Nam - Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8,0,8 - -
1 3,2 5 6
2 5,5,0 3 -
3 - 5,8 8,6,9,6,9
4 0,7 6,0,6,2,5 -
5 8,8 7,0 -
6 - 8,6 3,7,8
7 3,5 2,7,7 9,3,3,3
8 6,7 - 8,7
9 1,3 8,1 6,8,1

Loto Miền Nam - Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,4,0,8,8 7,4,2,5 4,2,5,7,0,8,7
1 8,6 8,6 3,4
2 9,1 - -
3 0,2,3 3,4,9 6
4 - 3 1
5 5 1,0 5,4
6 0 7,3,6 1,3
7 0,9 1,9 -
8 3 - 3,1
9 0 6 4

Loto Miền Nam - Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 2,2,2,4 6,6
1 4 5,8 -
2 9,8 4 3
3 0,8 6 0
4 8,1,9,6 4,7 5
5 7,4 4 9,7,6
6 7,0 9,7 3
7 7 - 3,9,5
8 3 3,0 9,7,0
9 3,5 0,8,6 7,8,3

Loto Miền Nam - Thứ 5, 03/09/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 6 8
1 3,0,0,7,3,4 - 5,0,5,2
2 2 4 6,2
3 8 5,5 -
4 2 8,3,2,1 4
5 4 6 9,3,9
6 5,1 9,8,8 2,3
7 9,4 9,2 3,4
8 9,2 3 8
9 4 8,8,3 4,5

Loto Miền Nam - Thứ 5, 27/08/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,4,0,7 9,0 1
1 7 8 1,5,4
2 3,6 3 9,0,6,6,8
3 1,7 1,4,2,4 4,6
4 1,3 2,7,8 8
5 9 7 7,4,9
6 1,9 - 8
7 5,9 1,5 7,9
8 7 9,8,1 -
9 9 2 -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 20/08/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 6,7,6 4
1 9,7 8 1,1,0,2
2 0 2,9 -
3 8,3,2 0,3 9,4,3
4 0,3,1 1 7
5 2,1 7,3,7 2
6 0,8,1,1 3,4 9,5,3
7 1 - 0,6
8 - 8 7,0,2
9 8 3,3,1 -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 13/08/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 9,0 -
1 5,0 6,2,4,0 3,8,6
2 6 8,6 -
3 8,1,4,4 8 2,9
4 5 8,8,2 5
5 - - 2,0,0,9,4
6 6 6 9,6
7 4,7,6 - 4
8 6,0,3 9 3
9 5,6 7,0,0,4 8,9,8