Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,6 4,8 2,0,0
1 3 5,4,6 9
2 6,5 9,6 1,5,5
3 2 1,5 -
4 9,1,9 1,3,9 5,9,6
5 9,7,1 5 -
6 - - -
7 5 0 2,5,6,6
8 1,0,8 7,2,5 4,2,7
9 6,9 1 2

Loto Miền Nam - Thứ 5, 07/01/2021

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 4,8,9,5
1 8,7 1,6,9 1
2 8,4 0,5,1,9,6 6
3 - 8 7
4 8,9,8 2 2,6
5 2,2,9 0,0 2
6 - - 8,7
7 9,3,0,6,2 - 4,8,0
8 - 1,3 2,1,3
9 8,3 5,5,4 -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 31/12/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 4,8 0,1
1 5,5 7 5,8
2 5,0 2,7,1,4 8
3 4,1 - 7
4 1,2,3 7,0,2,6 1,9,0
5 2 2,2 9,6
6 1,3 7 4,2
7 - 4 3,3,1
8 8 9,1,8 1,6
9 5,9,9,8 - -

Loto Miền Nam - Thứ 5, 24/12/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 6,6 5
1 5 6,0,8 6
2 1,7,2,8 - 8,2,6
3 - 9,6 9
4 4,9 0 0,9
5 4,4,1,9,9 0 9,9
6 - 1,8 3,6
7 0,4,4 6,6,6 7,9,4
8 - 1,6 7
9 8,2 6,7 5,9

Loto Miền Nam - Thứ 5, 17/12/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,9,1,1 8 3
1 5 4 9,1
2 5,4 6,8,0 6,2
3 7 0 2
4 8 9,5 6,9,8
5 1 4 9
6 7 2,7,6,6 3
7 2,3,9,6 8,7 0,8
8 5,1,7 4,1 7,3
9 - 0 8,2,4

Loto Miền Nam - Thứ 5, 10/12/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,8,8,5 5 2
1 8 2 6,1
2 1 7,9 0
3 4,0,6,5 2,8,4 0,8,7
4 3,3 5 -
5 2 - 0
6 - 4,2 7,0,4,6
7 0 7,0 5,0,2,9
8 3,0,7 7,2,1 2
9 4 8,6,7 2

Loto Miền Nam - Thứ 5, 03/12/2020

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 5 4
1 8 - 4,7
2 9,3,3,2 2,3,9,2 2
3 7 - 4
4 0,5,3,2 9,6,9 4
5 1 1,1,4 8,7,1,5
6 3 4 6,5
7 0 4,6 1
8 5,4 0 4,7,8
9 1,5 1,8,2 5,4