Loto Miền Nam - Thứ 4, 23/09/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 9 3,0
1 6,7,8 1,5,1 9,6
2 5,8 0 7,2
3 4,3,3,1 - 2,7,5
4 0,0,3,7 8,0 7,6
5 4 4 5,4,4,3,2
6 9 3,8 3
7 - 9 -
8 3 9,4,9 -
9 7 5,3,1,8 1

Loto Miền Nam - Thứ 4, 16/09/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 0,6 0,9
1 - 2,2 -
2 6 7 6
3 4 2,0 7,6
4 1,4 1,7 9
5 6,6,6,7 6 3,7
6 2,4 0,7,7,1,1 3,2
7 1,7 - 4,5,9,9
8 2,4 7,8 8,1,5
9 0,6,9 2 4

Loto Miền Nam - Thứ 4, 09/09/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 2,9 3,8
1 2,1,5,9,3 9,0 5,4
2 4,6 4 4,5,9,6
3 2,0 1,8 -
4 8,3 0,1,7,0 -
5 - 7,3 3,9
6 1,7,1 9 9
7 2 - 1
8 - 7,6 5,7,5,5,8,3
9 4,1 6,6 -

Loto Miền Nam - Thứ 4, 02/09/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6,2 8 2,7
1 7 - 6,6,0
2 7 2,8 2
3 9,2,2 2 -
4 3,6 4,4,7,2,3 4
5 5,9,3,2,6,7 1,2 -
6 1,6 8,3,5 0,5,0,9,2
7 - 7,9 3,9,9
8 1 5 2,6
9 - 2 4

Loto Miền Nam - Thứ 4, 26/08/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 9,9,5 2,7 1
1 4,7 4 4,0
2 6,9 5 3
3 9 3,1,4 1,4
4 - 7,8 3
5 5,1,7,8 7 7,5
6 - 1,7,6 7,3,1,3
7 7,7,7 9,5,7 3
8 9,1 2,9 9,3
9 9 - 4,0

Loto Miền Nam - Thứ 4, 19/08/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 1,0,2 7,8
1 2,8,7 2,4,4 6
2 8,1 6,9,8 -
3 9 - 9,7,7,8
4 7 9,5 0,6
5 3,1 5,5 4,9,7,1,9
6 0,4 - -
7 9,4 5,5,8 3,1
8 0,9 2 1
9 4,7,9 0 6

Loto Miền Nam - Thứ 4, 12/08/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,1 8 -
1 7 - 0
2 8,1 5,9,8 1,5,8,1
3 4 5,3,9,3,0 -
4 7,1,5 7,9,0 3,5,2
5 1 1,1,6 9,1,9,2
6 5,2,0 - 7
7 7 5 2
8 5 4 7,3
9 4,0,0 6 8,4