Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Nam - Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,6,4 6,3,7 0
1 4,6,0 1,9,6,0 4,2
2 - 5 -
3 7 9 8,7,1,2,3
4 - 0 7,1,6
5 9 - 3
6 1 2,4,0,3,8 0
7 4,1,8 0 1,6
8 7,2,8,3,3 6 5,5
9 8 9 3

Loto Miền Nam - Thứ 4, 06/01/2021

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,6,7 4,1,4,4 4,4,1,3
1 8,0 - 0,7,2
2 1,3 9,2,3 8,9,0
3 - - 8,3
4 6,4 3,8,0 -
5 8,2,8 - 7
6 5,0,0 2,7 1,1
7 - 9,4 -
8 8,4 5,3 7,8
9 7 5,6 3

Loto Miền Nam - Thứ 4, 30/12/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 3,6 4,9,3
1 3,6,8 9,2,5 6
2 5 - 7
3 - - 6,5,8
4 6,7 6 4
5 7,0,1 2,3,6 6,2
6 5,4 2,6 4
7 0 - 3,5,0
8 8,3,0,2 2,7,9,0 4,6
9 7,4 9,9,3 9

Loto Miền Nam - Thứ 4, 23/12/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 4,4 9,3
1 4,3,3 8,5,4 8,9,2
2 3,1 6 1
3 3,4 2,2 6
4 9,5 - 3,9
5 9,4 9,1 8
6 4,4 1,7,6,7,3 -
7 2,8 3,8 3,1
8 - - 7,1,1
9 9,6 6 2,1,0

Loto Miền Nam - Thứ 4, 16/12/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,3,1 9 5,7,3,6
1 7,9 1,3 -
2 - 5,6,6 2
3 - 5,8 8,0,4,6
4 4,1 5,6,4 5
5 5,3 3,4,1 -
6 5,4 3 2,7
7 0,5,8 6,9 7
8 5,9 - 7
9 1,4 1 1,5,8,6

Loto Miền Nam - Thứ 4, 09/12/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4,2 - 0
1 0,5,3,1,0 - 2
2 0 5,0,0 8,1
3 9,4 1,4 9,0
4 - 6,4,9,6 -
5 - 6,2 0,2
6 7,1,9,9 8,9,6 -
7 - 9 1,3,3
8 - 1 4,5,0,0
9 8,4,0,3 0,4 6,1,2

Loto Miền Nam - Thứ 4, 02/12/2020

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 9,6 9,6
1 1 6,8,4 9,2,1,6
2 6 - 4
3 6,4 7 1
4 2 0,4 8,9
5 0,3 3,0,1,1 3
6 7,9,2,8,1,3 9,7,5,7,6,1 2
7 - - 1
8 7,4,6,2 - 1,8
9 8 - 1,2,0