Loto Miền Nam - Thứ 4, 20/11/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7,8 0,0 7
1 3,9 9,4,6 7
2 - 6,8 6,9
3 7,5,7 2 -
4 1,5 1,1 7,6,9
5 5 9,2 7,7,9,6,8,9
6 4,1,2,9 8 -
7 8 3,3 2,6,4
8 9 7 -
9 6,5 9,9 9,6

Loto Miền Nam - Thứ 4, 13/11/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9,7 6 0
1 3 4 6,1,4
2 4 1,7,4 4
3 6,8,1,7,3 4,5 9,5
4 9 4 2,0,9,7
5 3 5,1 3,2
6 4,7 - 8
7 4 7 7,5
8 3,4,2 5 6
9 9 9,6,3,3,3,4 6

Loto Miền Nam - Thứ 4, 06/11/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 5 2 6
1 6,9 3,4 2,5
2 4,3 0 0,0,7,9
3 5,2 7,6,9 -
4 - 1 1,0
5 2,9 - 1,0
6 2,3,7 0,7,0 4,5
7 - - -
8 7 1,8,8 4,4,7,7
9 1,6,1,4,9 9,4,6,0 3

Loto Miền Nam - Thứ 4, 30/10/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0,6,4 6,7,8 7,2,8
1 5,8,3 6,1 3
2 6,4,5 9 9,5
3 7 - 4
4 - 3,4 7,5,1
5 3,0 5,5,5,4 0,0,9
6 1,2 7 3,7
7 0,3 2 3
8 5,9 0,5 -
9 - 1,9 0,0

Loto Miền Nam - Thứ 4, 23/10/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 - 7,1 5,2
1 6,1,0,0 7 5
2 - 3 -
3 0 5,3 -
4 8 0,3,4,4 6,5,7,2
5 2,7 5 6,9
6 9,6,8 3 8,7
7 2,5,4,0,8 2,9 3,0,8,0
8 - 3,5 8,6
9 7,6 1,6 6

Loto Miền Nam - Thứ 4, 16/10/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9 2,2,7 0,1,2
1 0,1 4 -
2 4,9,6 6,4 4,1,9
3 - - 4,4
4 4,2,3 1,4 1,4
5 7,0 6 7
6 2,8,1 3,6 7,0
7 4 8,6,9,6 1,3,1
8 7,8 7 8,3
9 0 7,7 -

Loto Miền Nam - Thứ 4, 09/10/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 5 -
1 4,5,5 5,0 6,5
2 6,1,3 7,2 9,8,2
3 - 2,8,7 0,9
4 4,2 6,7 7
5 9,3,8,9,5 3,1 9,9,1
6 6 2 8,5
7 7,4 3,1 0,3,3
8 4 4 1
9 - 1,7 1