Loto Miền Nam - Thứ 7, 16/11/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1,6,1 - 0
1 5 2 - 6,2,4
2 1,1,0,2 4,6 1 4
3 - 8 1,4 1
4 3 0,4,5,0 2,2 2,4,1
5 3,5,6,3,6 5,9 4,5 6
6 5 3 5,6,3 -
7 6,7 8,2,1 8,6,0,7,2,9 9,1,0
8 3,9 - 1 7
9 2 9 8 0,0,3,7

Loto Miền Nam - Thứ 7, 09/11/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,9,8 1,1,7,8 1,9 3,3
1 4,3 - - -
2 7,7,3 - 5 7,8
3 7,6 2 4,8 -
4 - 1 5,4,4 3
5 - 8,3,0,1,0 5,5,3 3,0
6 2,4 3,8,1,3 2 7,7
7 5,9,8 6,6 6,8 -
8 7 - 0 6,2,4,4
9 7,3 0 0,4,2 3,6,4,8,2

Loto Miền Nam - Thứ 7, 02/11/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 7,3,3,1 - 8
1 5 - 1,6 -
2 - 4,3,8,9 1,5 0
3 2,6 6,4 9 0,7
4 1,5,5 5,2 5,1 6,9
5 8,4,3 5,0 6,4,4 2
6 6,4 - 5,6 5
7 - 5,0 8,6 9,0,7,9
8 5,3,3 8 7,1 9,0
9 7,2,6 8 5,8 1,4,2,5

Loto Miền Nam - Thứ 7, 26/10/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,9 2 7,6 -
1 8 0,0,0,3 1,6 4
2 6,7,9 1,4 - 5,5,5,0,3
3 7,5 4,4,1,8 1,7 3,5
4 2,4,3 7 3,8,8,0 8,7,6,7
5 6 8,3 - -
6 7,8 - 5,5 7
7 4 8 5 4,8
8 1 - 2,2,6,1 2,4
9 6,3 3,7,2 0 8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 19/10/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,3 9,7,8 5,8 7,0
1 7,4 2 9,2 5,8,1
2 7,6,8 1,2 9,3 7,6,8,0
3 - 3 2 5
4 4,3 4 - -
5 2,3 4 3,4,5 -
6 9,0,1 5 3,0 -
7 1,4 8,2,1,6,6 4,6,0 7,2
8 4 4,5 3,8 1,9,3,3,7,6
9 8 4 6 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 12/10/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 9 - 9
1 4,2,8 5,2,6 3,0 7
2 4 2 0,3,4,3 7,8,2,4
3 - 2 1,4 -
4 5,4,6,7 8,9,7 2,3,1,4 9,3,0,9
5 0 0 - 7
6 1,3,1 - 5,3,5 1
7 2 7 6 1
8 5,1 2,1,1 8 1
9 2 6,7,7,6 1 9,3,7,8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 05/10/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,2 5 9,8,7,8 4,4,9
1 7 - - -
2 6,2 3,4 3,3 2,0,0
3 5,4 8,4 2,0 4
4 8,2,1 6,9,2 8,2,4 8,1,2,4
5 9,8 2,4,0 2 5
6 8,8 9,2 - 2,5
7 1 - 9 0,9
8 - 3,9,5 8,0 3,1
9 1,8,2 2,1 5,4,4 -