Loto Miền Nam - Thứ 7, 11/07/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,7 - 5,1 6,4,4
1 3,9 - 9 5,9
2 8,1 5,5,0,4 3,4,3 8,0,0
3 1,8 3,7,8,3 3,1 4,2
4 - 6,2,9 9 9
5 4,5 8,4 4,1,5 6
6 3,6 9 2 4
7 8,5 6 4 4,5,4
8 3,4 - 1,0,8 5,8
9 2,3 6,8,9 8 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 04/07/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,6,2 8,8,3 4,5,2,2,5 1,2
1 2 1,3,2,2 8 7,6
2 5 1,5 9,0 -
3 0,3 5,5,6 7,9 5,9
4 6 7 4,2,7 7,4
5 - - 3,1 3,0,1,7
6 7,8,6,2,7 1 - 2
7 0,3 6,8,0 - 8
8 0 - 2 0
9 0,5 8 2,5 5,3,8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 27/06/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,4 0,8 - 5,4
1 5 6,3,5,7 2 2
2 1,1,9 8 5,0,2,2,6 4
3 6,3 7 3,3 6,4
4 - 1 0,8 2
5 3,7 4,4,9,7 9 4,8
6 4,0,5 - 8,0 1
7 1,5 4,8 - 3,9
8 0,2,4 - 1,0 3,2,8,6
9 - 3,1,0 5,9,7 5,5

Loto Miền Nam - Thứ 7, 20/06/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,2,2,2,4 7,1 3 4
1 1,4 1,1 6 4,9
2 5 - 9 5,9
3 7 9,8,2 3 8
4 0 8 0,1,9 -
5 0 8,3,6,1,3 4,0 -
6 3,7 0,9 5,7,7,0 9,4
7 5,0 1 2,5 4,2,0,0
8 4,8,7 7 7 3,6,1,7
9 - 5 0,4 2,7

Loto Miền Nam - Thứ 7, 13/06/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 6,2,9 8 -
1 - 3,8,9,3 2 3,0,7
2 7 7,6,7 0,4,4 -
3 5,1,6,2 9 4,5,7 8,1
4 9,3,5 4 5 0,2,4,7
5 - 3,6 3,9,0 2,8
6 7 6 4 1
7 9 - 3,9 1,0,9
8 7,2,0 4,7 9,7 6,4
9 9,3,3,1 2 0 8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 06/06/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,0 2 4,1 -
1 8,6 - 1,9,8 2,4,2,7
2 3,5,3,1 5,0,2 7,0 5,5,0
3 6,4,5 8,8 - 8
4 3,6 - 1,8,9,7,4 5
5 5 9 2 8,5
6 0 9,2,8 - 1,5
7 4 5,2,9,5,5 0 8
8 1 9,5,0 5 2,5,2,3
9 2 - 0,6,8 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 30/05/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,1 9,0,3 5,4,5 -
1 3,7,1 - 3 7,5,0,2,2
2 6 7 3 -
3 8,4 2 6,2,9,5 6,3,7,5
4 - 1,2,0 4,4,4 5,0,5
5 5,1 4,8 - 3,3,8,3,3
6 6,9 3 8 -
7 1,5,5,7 5 5,4 -
8 4,8 0,6,0 3,9 3
9 - 8,5,3 2 -