Loto Miền Nam - Thứ 7, 19/09/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,2,8,7 0,7,7,2 - 4,7,3
1 5,0,5 - 3 4
2 1,4 5,0 3 -
3 7,4 - 9,8 2,8
4 - 6,3,4,3,5 7,5 3,0,0
5 5 3,3,1 8,9,6,1 9,4
6 2,9,0 1,3 6 -
7 - 9 7,7,8,2,8 8,4
8 5 0 8 8,7,4,4
9 9,1 - 9 3

Loto Miền Nam - Thứ 7, 12/09/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 4,6 4,6 3,2,8
1 0,1 8 9,3 0,0,0,8
2 8,0,6,5,9 5,1,0 2,6,6,5 9
3 9 4 - -
4 0,0 1,3 2,0 6,6,1
5 - 8,0,8,1 2,8 7,1
6 1,5 1,7 5,4,3,7,7 -
7 1,9 6,0 - -
8 3 - 7 3,1
9 0,1 4 - 9,1,1

Loto Miền Nam - Thứ 7, 05/09/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 1,6 1,8 8
1 2,7 - 1,4 -
2 4,1 7,4 4,1,8 1
3 8,4 3,0,7 4 1,4,1
4 8,8 5,1,8 9,5 2
5 2,3,4 5 9,9 4,7,6
6 6 1,6 6 1,3
7 3 4,0 3 5,0,8,2,7
8 0 3 2,6 3
9 8,5,8 5,0 1,4 8

Loto Miền Nam - Thứ 7, 29/08/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,8 4,5,0,0,8 9 7
1 4 6,5,4,8 7 5,7,1
2 6 3 9,3,2 3
3 8 8 7 9,5,4,7,8,0
4 - 8,6 4 4
5 3 4 2,7 8
6 7,1 9,4 8,4,3,2 -
7 1,6,2,3 5 - -
8 4,8 5 3,7 4,0,0
9 0,2,8,0 - 3,8,3 8,9

Loto Miền Nam - Thứ 7, 22/08/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,3 2,7 2 7,7,7
1 - 6,2,3 4,3,6 3,5
2 6,7 - 9,5,7 5,1
3 0,4,4,0 6,1,7 0,4 1,4,0
4 6,9 - 2 4
5 8,5,4 9,2,4 5 7,9,5,0
6 8,1,0 - 4 -
7 - 0 4,1 5,4
8 6 4,9 9,1,7 9
9 3 3,9,3,8 7 -

Loto Miền Nam - Thứ 7, 15/08/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9,2,8 3 5 8,0
1 0,3,1,9,7,8 7,0 4,8 -
2 0,7 - 3,2 6
3 9 2,5,5,3,4 8 2,0,6,6
4 - - 1 0,7
5 8,2 8,8 9,2,2,1,7 4,9,6,6,2
6 4,5 6 5,0 -
7 - 5,1,9 2 6,9,0
8 5 3 7,7 -
9 3 6,1,0 4 4

Loto Miền Nam - Thứ 7, 08/08/2020

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,6 5,5 - 5
1 6,7 1,5 9 1,3,8
2 9,7 1 8 -
3 - 8,8 9 2
4 8 - 7,2 -
5 5 8 6,9 0,2
6 8,3,4,9,0 8,3,1,5 7,3,7,7,5 9,0,7,8
7 - - 6,9,9,3,3,9 -
8 4,4 2,8,1 - 8,6
9 9,6,5 5,4,0 - 2,5,8,0,3