Loto Miền Trung - Thứ 5, 04/06/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9,3 7,7,0 7,5
1 9,0,4 6,8 7,5
2 3 0,7 3,2,7
3 5,5 3 -
4 6 8,3,1 3,3,2
5 - 6 9,1,7
6 9,3,0 5 2
7 9 4,8,3 -
8 8,7 - 6,3,1
9 2,2,6 4,2 5

Loto Miền Trung - Thứ 5, 28/05/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - - 3,5,1,5
1 6,2 4,4 4
2 3,0,2 8,2,9 9,9
3 0 0,9,0 2,2,1
4 0,1 - 6
5 6,0 8 6
6 9 5,1 0,0,0
7 3,6,5 0 -
8 4,5 3,4 3
9 4,2 9,9,6,0 0,0

Loto Miền Trung - Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 5,2,6,8,6,5 1,9
1 6,6,9 6,9 9
2 8,5 6,6 0,0
3 4,4,9 2,0 1
4 0,6 - 7,7,4,5
5 - 6,0 6,2,6
6 2,1 - -
7 1,6,0 0 8
8 9 6 1,4
9 8,7 8,6 4,2

Loto Miền Trung - Thứ 5, 14/05/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 8,8,2,9,3 6,8,7,9
1 2,8,6 - 7
2 7,7,6 5,5,5 2
3 - - -
4 9 9,2,1 4
5 3,3 3,6,8 1,7,6
6 4,9,7 6 9,9
7 5,9,9 8,8 6,5,3
8 7 - 9,4
9 7 3 8

Loto Miền Trung - Thứ 5, 07/05/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,4 9,7 4
1 5,6 9,5 -
2 7,6 3,9 4,7,7
3 4,6 - 2,9
4 5 3 3,2,6
5 6 1,4,4,9 5,0,1
6 0,0,9 4,4 4
7 1,8 8,2 8,2,0
8 2,5 8 6,6
9 7 7,6 -

Loto Miền Trung - Thứ 5, 30/04/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 8,3 1,5
1 8,7 5 -
2 8,5,6,3 2,0,0 3,9
3 4,5,2 9,3,8 9,7,0,8,6
4 7,7 3,1,0,2 3,7,9
5 5,5 - -
6 4 8,0 5,7
7 1 4,1,1 3,9
8 7 - 2
9 5,9 - 8

Loto Miền Trung - Thứ 5, 26/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,9 8,8,1 2,9,9,6
1 1 8,9,2 4,0,4,4
2 4,0 7,2,4,3 5,2
3 4 7,8,9 4
4 7,4 - 0
5 4,4 - -
6 5,0,0 9 0,4
7 2 1,4 9,4
8 2,2 5 -
9 2,5 5 6,1