Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Thứ 5, 22/10/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 - 4,8
1 7 - 9
2 7 3,1 6,0
3 9,9 8,4,1,1 -
4 8,2,0,1 8,2,4 1
5 8 4 6,1,9
6 0 3,8,0 4,0
7 4,7,4,3 1 -
8 - 7,6 0,7,9
9 7,9,5 6,4 7,0,8,3

Loto Miền Trung - Thứ 5, 15/10/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9,5,0,3 8 6,1
1 1,7 7,7,3 5,5,9
2 5,7 0,8,6 9
3 8 3,9 9
4 6 5 8,6,1,0
5 0,8 7 3,9
6 1,8,5 7,1,4 2
7 - 5 6,1,8
8 - 5 2
9 1,2,7 5,5 -

Loto Miền Trung - Thứ 5, 08/10/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,4,3,3 1,4,0,6 6,6
1 0 2,3,9,6 6
2 0 2,2,9 1,2,0
3 3,7,1,5 6 3,1
4 3,9,3,9 2 9,0
5 - 2 9
6 - - 4
7 3 4 6,8,9,0
8 8,5,5 6 9,4
9 - 2,4 -

Loto Miền Trung - Thứ 5, 01/10/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8 5,1,1,7,0 6,6
1 9,5 - -
2 9,3 2 9,5,9
3 0,4,5 8 5,0
4 8,5,8 - 0,5
5 - 7,4 -
6 9 - 1,7
7 0 5,1,9,2 7,4,6,0
8 7,3,8 7,7,6 4,8
9 3,9 6,0 1

Loto Miền Trung - Thứ 5, 24/09/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6,5 8,2,2 -
1 2,9,4,0 3 1,1
2 4,1,6 5 8,5,9,7
3 8 8,5 2,6
4 2,6 0,7,2 1,6,5
5 6 8,8,9 1,1,7
6 9 7 5,7
7 0,8 0,3,1 7,3
8 5 1 -
9 3 - -

Loto Miền Trung - Thứ 5, 17/09/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,6 1,0 6
1 1,1 3,3 6,5,4,0
2 - 9 -
3 - 4 1
4 6,6,0,0 5,4 0,6
5 1,4 7 6,0,2,7,1
6 - 3,7 9,3
7 - 5,9 6,3
8 6,5,2,2 4,3,3,8 -
9 6,2,9,6 1 0

Loto Miền Trung - Thứ 5, 10/09/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3 5 0,1
1 2 0 4,0
2 8,7 2 5,0
3 8,6 5,0,8 9,6,0
4 7,9,8 9,7,9 8,1,4
5 3,4 8,2 7,6
6 8,3,9 9 3
7 7,1 1,4,7 4
8 3,2 9 4
9 - 1,9 5