Loto Miền Trung - Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 2,7
1 - 2,5
2 2,3,0,8 2,4,0
3 0,4 -
4 1 1,0
5 4,0,0 8,7
6 0,0 5,7
7 2 9,3,1
8 1,7,2 -
9 9 3,6

Loto Miền Trung - Thứ 6, 07/02/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5,7,7 1
1 1,2,5 4
2 3,9 2,0
3 9,6 6
4 0,2,9,1,3 6,0
5 6 -
6 - 8,0,2,3
7 - 2
8 - 0,6,3
9 9,7 6,6,9

Loto Miền Trung - Thứ 6, 31/01/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4
1 - 4,4,1,6
2 4,2,7,2 1,6
3 8,1,0,2 -
4 5 0,8
5 8 5
6 2,2,0,2 0,8,9,6
7 5 8,0
8 4,4 4
9 - 9

Loto Miền Trung - Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 2,3
1 9 9,5
2 2 6,8,4
3 5,5,9,8 2
4 9,9,7,9 -
5 2 1,8
6 - 2
7 6 6,3,5
8 3,6,4,3,1 5,7,3
9 7 0

Loto Miền Trung - Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3,9,1 8,2
1 4,5 9,9
2 7 5,5
3 - 7,8
4 5,2 3
5 2,1,3 9
6 0,8 8,3
7 8,3 8,4
8 2,8 3,5,5
9 4 7

Loto Miền Trung - Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4,4 0,2
1 1,9,3 2
2 0 7,2
3 - 2,8
4 6,8,5 -
5 8 0,7,9
6 6,6 6,5
7 6,3 7
8 8 8
9 3,4,1 5,1,2,0

Loto Miền Trung - Thứ 6, 03/01/2020

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 8,7,6
1 9 -
2 6,2,0 -
3 3,4 -
4 7 3,7,6
5 2,0,7 1
6 3 9,1
7 5,8,4 2,6,6,7
8 0,1 5,7
9 1 7,3,5