Loto Miền Trung - Thứ 6, 03/07/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 -
1 2 3,7,2
2 - 4,0
3 - 9,8,4
4 7,7,2 -
5 5,8,2 4,7,8
6 6 3
7 3,6,2,6,1 8,9
8 2,8 8
9 7,4 0,9,3

Loto Miền Trung - Thứ 6, 26/06/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 7
1 0,6,3,4 -
2 - 1,7,6
3 9,9 -
4 - 0,4,7,8
5 6,9,4 8,6
6 1,1,2,7 8
7 1 8,5
8 8,2,9 3,4,9
9 3 8,1

Loto Miền Trung - Thứ 6, 19/06/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,5,1,5,3,6 0,9
1 8,3,1 4,0,7,8
2 9,9 9,3,8
3 - 2
4 9 5,8
5 - -
6 4,3 2,8,1
7 6 -
8 8 3,2
9 6,1 2

Loto Miền Trung - Thứ 6, 12/06/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8,2,6 1,1
1 1 7,7,8,8
2 - 0,5,6
3 4 -
4 8 -
5 6,8 7,2,8,3
6 6,3,2 2,1,9
7 7 2
8 1,9,0,8,2 5
9 6 -

Loto Miền Trung - Thứ 6, 05/06/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 9
1 - 2,6,3,8,8
2 - 1
3 0,3 5
4 5,2,2 -
5 1,5,7,5 4,4
6 0,0 2,9,2,0
7 9,6 7,4
8 7,6,6 5
9 3 3

Loto Miền Trung - Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 -
1 9,4 6,5
2 2,2,2 9
3 1 6,9
4 5,9 9,6,6,1
5 7,4 6,3
6 4 0,7
7 7,7,6 3,5
8 4,1 2,4
9 9 0

Loto Miền Trung - Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,4,1,1,0,6 3,6
1 7 1
2 8 7,3
3 4,6,9 2
4 - 8
5 - 5
6 4,1,0,4 0,1
7 8,4 1,8,1,7
8 1 1,9,4
9 - 9