Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto Miền Trung - Thứ 7, 28/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8,3 2 8,8,3
1 1,5 0 0,1
2 9,0,8 5,5,6 0
3 6,4,5 4 9,8,3
4 - 1,3,0 5,8
5 3 1 4
6 4,4 0,6,6 6
7 4,9 3 7
8 3,6,1 2 9,6,6
9 - 4,7,6 4

Loto Miền Trung - Thứ 7, 21/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 1,3,8,4 5,1,2
1 3,8,9,7,6 5 0
2 - 6,8 -
3 6,6 5 5,2
4 1 7 4,0
5 0,4,7,0 1 7,2,0,5
6 7 3,0,7 3,3
7 0,0 7,3 9
8 4 8,4 1,6,5
9 9,1 3 -

Loto Miền Trung - Thứ 7, 14/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,8 1 -
1 0 7 8,3
2 9,7,2,3 9,3,9 7,7,2
3 4 3,7,7,3 2,8,6
4 - 8,5,7 5,0,5
5 4,5 - 7
6 6,7 4 7
7 8,0,8 3,4 8
8 8 0 9,4
9 3,7 1,3 1,9

Loto Miền Trung - Thứ 7, 07/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 8 5
1 4,8 1,5,7,3 5,4
2 4,3 5,3 -
3 - 3,1 6,2,9,5,7
4 2 5 0
5 7,6,2 - 2,1,7
6 8,2 5 3,6,1
7 8,4,1 4,7 6,1
8 5,5 7,7,0 4
9 7,2 6,1 -

Loto Miền Trung - Thứ 7, 29/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 2,0,3 0
1 4 3,5 1,6
2 6 7 8
3 2,5,0 6 2,1
4 - - -
5 6,7,0 6 1
6 6,7,4,2 9,1,4 2,4
7 8,2,1 0 2,7,6,7,2
8 5 8,5,1,0 7,0
9 6,0 2,7 4,8

Loto Miền Trung - Thứ 7, 22/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 6,4,4,0 1
1 1,7,8 0,2 -
2 2,6,6,6,4 0,5,6,8 6,4,2
3 9 9 4,5,0
4 - - 9
5 2,0 6,9 7,7
6 6,8 4 -
7 3,6 8,9 2,7,7
8 0,2,5 - 3,3,2
9 - 2,8 6,8

Loto Miền Trung - Thứ 7, 15/02/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,4,3,1 1,0,2,4 8,3
1 8 4,0 1,5
2 5,6 8,3,5,6 6
3 2 3 3,4,0,4
4 - 6,3 5,3,8
5 5,6 7 3
6 5,2 7,1 -
7 5,4 0 7
8 2,1 6 -
9 1,0 - 3,2,2,1