Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Thứ 7, 24/10/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - - 9,1,8,5,6
1 0,8 5,0,2 -
2 8,3 7 7,7,7,9
3 0 0,8 2,5,8
4 - 8,9,7,1,7 8
5 6 2 -
6 2,8,7,5 2,6 4,9
7 8,1,4 - 6,1
8 3,9,9,9 7,2 5
9 1 9,7 -

Loto Miền Trung - Thứ 7, 17/10/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 0,1 0
1 6,0 9,2,0 9,5,3
2 8,2 9,0,5 9,7
3 4,8,0 5,4,3 5
4 0 2,3,4 0
5 5 4 1,8,4
6 9,1 8 2,4,0
7 8,4 - 1,5
8 9,0 0 5
9 2,0 8 5

Loto Miền Trung - Thứ 7, 10/10/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,4 3,2,7 5,3
1 - 8,0 -
2 0 - 5,9,6
3 3,1 5 7,4,6
4 2 8 -
5 6 8,7 4
6 9,9,4,6 7 6,2,6
7 5 6,2,0 2,5
8 8,9 5,5,0 1,4,5
9 6,0,5,8 0,6 0

Loto Miền Trung - Thứ 7, 03/10/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 8 9
1 0 8,7 4,5,3
2 5,3 2,3 2
3 3,4,6,4,9 7 4,1,7,3
4 - 8,9 3,4,0,1
5 7,0,2 2 -
6 - 8,7 4,3
7 3,0,9,9 4,3 7
8 1 3,6,0,4 8
9 4,2 1 9

Loto Miền Trung - Thứ 7, 26/09/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,0 3,2,9 0,8
1 6 3,7 0,1
2 5 0 4,9
3 - 0,3 9,7,9
4 1,8 1 0
5 4,4 8,5,8,9 4
6 0,1,8 3 5,4
7 4,9 9,6,6 6
8 4 0 0,7,4
9 2,2,9,3 - 2

Loto Miền Trung - Thứ 7, 19/09/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 2,0,2 -
1 7,8 4,9,5 6,8,5,6
2 7,2,9 2,6,1 2
3 7,2 - -
4 5,2,0,0 7,8 -
5 2 5,6,0 5,2,8
6 8 0,0 3,9,4,1
7 3,3 6 0,6
8 5 - 0,1,1
9 1,3 8 3

Loto Miền Trung - Thứ 7, 12/09/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,8,2 7,6 6,1,9
1 0 0 4,6,6,2,0
2 0,8,5 1 -
3 1 1 -
4 1,7 9,6 7
5 6 5,3,9 3,5,1,2
6 1,1,9,3 6 5,7
7 8,9 9,1,5,4 1,2
8 - 2,8 -
9 4 4 2