Loto Miền Trung - Thứ 2, 01/06/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 1 0,9
1 0,6 -
2 1,8 1,1,2
3 8,4,6 -
4 1 8
5 - 7,3,2,3
6 7,2,3 0,3,9
7 - 8,6,5
8 7,2,2,3 -
9 0,5 8,2

Loto Miền Trung - Thứ 2, 25/05/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 6 6,8
1 1,5,8 5,3
2 6 9
3 7,6 3,8
4 0,1,1 6,6,8,1
5 1 -
6 5,8 5
7 6,1,2 4
8 - 7,3
9 8,9 5,7,0

Loto Miền Trung - Thứ 2, 18/05/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 4,2,4 -
1 1,7 -
2 9 5,4,4,9
3 8,8 2,7
4 - 4,5
5 0 3,5
6 7,5,1 3,9,0,5
7 6 2,8,8
8 2,9,7,0 0
9 1 -

Loto Miền Trung - Thứ 2, 11/05/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 3,5,9 7,1
1 - 8
2 0,3,9 5,2,9
3 5 9
4 7,1 -
5 0,6 9,8,2,9
6 - 5,8,2
7 5,1,9 -
8 4 -
9 8,4,2 5,4,0,8

Loto Miền Trung - Thứ 2, 04/05/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 9,0,2 -
1 7,0 8,7,0,3
2 - -
3 1 0,5
4 6 5,1,5,5
5 5,6,6 2,2
6 4,8 3,4
7 1 9
8 6,0,1,8 0
9 6 9,9

Loto Miền Trung - Thứ 2, 27/04/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 8,7 0,5,0,9
1 4,8 0,0,1
2 8,7,3 -
3 5,7 2,8
4 9 0
5 4,7 2,6
6 - 7
7 4,3,4 4
8 9 1,9,5,8
9 3,8 -

Loto Miền Trung - Thứ 2, 30/03/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 3,1 -
1 7,6,3 1
2 4,5 6,8
3 7,0 9,1
4 2,8 4,4
5 6,5 9
6 1 3
7 1,5,6 0,5,0,7
8 - 7,7
9 2 1,7,0