Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Thứ 4, 20/01/2021

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,4 2,6,2
1 6,0,4,4 9,6
2 9,7 3,3
3 6,3 5,0,0
4 3,9,0 2,9
5 9,2 1,7
6 2,7,2 -
7 - 7
8 - -
9 - 5,9,5

Loto Miền Trung - Thứ 4, 13/01/2021

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 5,4
1 4,4,4,0 8,6
2 1,8 5,8,1
3 - -
4 6 0,4,0
5 8,7,4,4 4
6 2,9,3 3
7 0,7 0
8 6,7 9,3
9 - 0,9,3

Loto Miền Trung - Thứ 4, 06/01/2021

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 5,8,0
1 2 -
2 1,0,8,7 5,5,4,9,5,3
3 - -
4 0 3,4
5 1 0,0,7
6 4,3 -
7 9,7 7
8 1,9,0,6 6
9 8,6 4,2

Loto Miền Trung - Thứ 4, 30/12/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9,6,8 -
1 4,9,0 6,4,6
2 9,4 0
3 1,2,1,4 1,5,1,7,8
4 - 9,9
5 9,4 1,6
6 9 -
7 - 6
8 - 7,3,6
9 8,9,8 8

Loto Miền Trung - Thứ 4, 23/12/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 5,6,4
1 8,8,4 -
2 9,3,3 0,7
3 - 6
4 0,8 5,6,0
5 0 4,3
6 1,3,6,5,3 4,5
7 4 9,9
8 9 7
9 0 6,6

Loto Miền Trung - Thứ 4, 16/12/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 4
1 5,9 1,0
2 - 7
3 3,7,0 1,7,9,1,1,3
4 - 4
5 8,1,0,5 -
6 9,4 5
7 4,3 5,3,7
8 6,3,9 2
9 5,7 8,3

Loto Miền Trung - Thứ 4, 09/12/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 4
1 - 5,1
2 2,8,6 1
3 2 2,2
4 3 8
5 2,9,2 9,2
6 4,9 8,8,5,1
7 9 6
8 6,2 9,1
9 6,5,3,0 1,7