Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Thứ 4, 21/10/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,8 3,2,5
1 9,0 5
2 - -
3 5 1,3,2,9
4 - 6,4
5 9,9 -
6 9,2,2,1 6,7,3,4
7 8,8,2 4
8 9,7,1 -
9 9 1,3,7

Loto Miền Trung - Thứ 4, 14/10/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 0
1 9,0 1
2 3,1 5,9,4
3 8,4,5 1,6
4 - 7,8
5 4,6 5
6 - 2,8
7 - 3,9
8 0,4 5,4,5,5
9 7,5,0,4,8,9 -

Loto Miền Trung - Thứ 4, 07/10/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - -
1 2,7,7 8,8
2 4,2 7,4
3 8,7,2 0,1
4 9,8,5 9
5 6,5,3,5 7
6 - 8,5,4,2
7 - 2,2,3
8 6,0 5,8
9 7 1

Loto Miền Trung - Thứ 4, 30/09/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,9,0 9
1 1,4 6,4,0
2 5,8,4 8
3 5,9 4
4 8,7 0,8,7
5 2 8
6 0 5,7
7 9 1,4
8 2 1,0
9 4,8 8,9

Loto Miền Trung - Thứ 4, 23/09/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,3,2 2,4,3
1 - 0,6,1,4
2 - 5,7,1
3 3,4 -
4 2,6,3 5,2,7
5 3,9 9
6 3,0,5 -
7 3 3,7
8 5,0 -
9 0,5 3,5

Loto Miền Trung - Thứ 4, 16/09/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,3,1 3
1 1 2,2
2 7 0,4
3 3 6,2,3
4 5,0,7 8,9
5 4 9,1,6
6 9,7 8
7 0,9 -
8 6,9,8 0,1
9 4 1,0

Loto Miền Trung - Thứ 4, 09/09/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 8
1 5 7,7,0
2 7,7 0
3 6,6 4,0,4
4 6 6,2,7
5 5 3
6 5 7,1,0
7 7,8,0,4,4 8,1,1
8 2,7,7,6 -
9 4 -