Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0 2
1 - 7,2,1,1
2 - 0,6,9
3 0,0,1 5,2
4 2,1,0 0
5 3,7 5,7
6 8,3,1,6 6
7 4 4
8 7,8 3,2
9 5,5 8

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 24/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,1 0
1 1 6,9,2
2 7,1,9 3,6,9,4,2
3 7 -
4 9,2 -
5 - 6,0,5
6 5,8,3,6 9,0,8
7 0,0,0 6
8 4 9
9 5 9

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 17/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6 8,1,1
1 2 6,3
2 5,1,0,5 9
3 - 0,2
4 7,6 -
5 1,4,2,9 -
6 - 9,3,0,5
7 9,9 1
8 5,4 9,0,9,4
9 6,5 7

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 10/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6 3,9,4,7
1 6,2 8,9
2 - 6
3 2 9
4 8,1 6,8,7
5 8 0,1,8,0
6 5 -
7 8,7,1 0
8 8 4
9 8,3,4,1,4,9 4

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 03/05/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 5 -
1 8,1 8,3
2 9,5 7,0
3 7,0 -
4 2,1,7 0,0
5 4 2,0,3,3,3
6 7,4 6,0
7 9,6 8,4
8 - 7,2,3
9 9,3,4 -

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 26/04/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 9,1,0
1 3 7,2,4,6
2 3,8 7,4
3 - -
4 1,4,7,4 0
5 1 6,0
6 7 1,5
7 6,8,0,9 -
8 0,6,3,9 -
9 7 5,0,9,1

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,6 4,8
1 5 2
2 0 -
3 - 3,1,5
4 4 8,1
5 0 3,9,9
6 7,6 3,0
7 4 3,1,2
8 0,5,5,9,1 2
9 5,0,1,7 3