Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 18/10/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 7 1,9,5
1 - 8
2 7,0,1 3,6
3 8 0
4 9,9,4,6 -
5 - 2,7,3
6 7,6,6 5,3,0
7 2,3,5 2
8 6 5
9 6,3 4,9,8

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 11/10/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,3,1 5,4,7
1 4,8,6 8,0,0
2 - 9,8
3 2,0,9 1,6,3
4 - 6
5 0,6 6,7
6 1,1 9,6,6
7 0,5,6 -
8 - -
9 7,4 0

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 04/10/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 4
1 1,4,1 9,0
2 2,5 2,1,6,1
3 9,8 8,2
4 6 5
5 4,7,1 4
6 4,7,2,4,3 4,6
7 0 2,0
8 - 4
9 7 6,2

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 27/09/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 7
1 1 7,4,0
2 6,5,0 7,6
3 8,2,5 3
4 0,6 7,6,4,8,7
5 - 9
6 5,2,2,4 -
7 8,0 -
8 2,9 4,5,2
9 6 4,5

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 20/09/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 8,8 5,4,3
1 2 7,0
2 0,7,5 5,5
3 - -
4 4,1 4,4
5 1,6,4 3
6 5 -
7 5 8,0,8
8 9,8,3,9,2 9,9
9 - 4,7,1

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 13/09/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0,4,0 -
1 5,5 5
2 2,9 8
3 - 2,1,7,5
4 - -
5 - 4,2,2,4
6 0,6,7,3 6
7 5 3,9,4,8,1
8 9,8 4
9 9,1,4,6 7

Loto Miền Trung - Chủ Nhật, 06/09/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 - 6
1 2,6,8,5 6
2 7,6 0,7
3 6 5,8,5
4 8,5 5,6
5 9 6
6 8,8,2 4,7,6
7 - 0
8 6,2,2,1 5,3,2
9 4 2